نویسنده = پلاک، دیانا دی. شون‌راک، مؤلفان: ریچارد دی. لولین، لرین جی
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد مجلات صرفا الکترونیکی در تحقیقات علمی

دوره 14، شماره 4، زمستان 1382، صفحه 207-223

مؤلفان: ریچارد دی. لولین، لرین جی. پلاک، دیانا دی. شون‌راک؛ ترجمه فاطمه زارع‌زاده