نویسنده = الهوش، تألیف محمود
تعداد مقالات: 1
1. درآمدی بر علم کتابشناسی

دوره 15، شماره 1، بهار 1383، صفحه 165-177

تألیف محمود الهوش؛ تلخیص و ترجمه حسین علینقیان