نویسنده = جواکیم سوساپینتو، جواکیم آرنالدو مارتینز، تألیف هلدر زاگالو،
تعداد مقالات: 1
1. کتابخانه مجازی براساس پروتکل "زد 50/39"

دوره 15، شماره 2، تابستان 1383، صفحه 194-199

تألیف هلدر زاگالو، جواکیم سوساپینتو، جواکیم آرنالدو مارتینز؛ ترجمه طاهره غلامی