نویسنده = اصنافی، مترجم امیررضا
تعداد مقالات: 1
1. فراهم‌آوری و مدیریت مجلات الکترونیکی

دوره 15، شماره 3، پاییز 1383، صفحه 145-150

مؤلفان دانی کورتیس؛ پائوشان یوئی؛ مترجم امیررضا اصنافی