نویسنده = بابایی، ترجمه نسرین
تعداد مقالات: 2
1. کاربرد میکروفیلم رنگی برای حفظ و نگهدار اسناد

دوره 16، شماره 1، بهار 1384، صفحه 201-206

نوشته بورجه جاسترل؛ ترجمه نسرین بابایی