نویسنده = ام. سکر، نوشته گلن
تعداد مقالات: 1
1. حق مؤلف: استفاده منصفانه، در جهانی که برای هر استفاده‌ای باید بها پرداخت

دوره 17، شماره 2، تابستان 1385، صفحه 309-320

نوشته گلن ام. سکر؛ ترجمه مرتضی کوکبی