نویسنده = آذرگون، مریم
تعداد مقالات: 2
1. عوامل مؤثر بر استفاده از پیشنهاد پرسش: ارائه مدل تأثیر و تأثر با رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری

دوره 30، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 94-116

مریم آذرگون؛ احمد شعبانی؛ مظفر چشمه سهرابی؛ عاصفه عاصمی


2. واکاوی دیدگاه‌ها و آرای بیرگر یورلند در حیطه سازماندهی دانش

دوره 27، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 13-29

احمد شعبانی؛ نیره‌سادات سلیمان‌زاده نجفی؛ شهره سیدحسینی؛ مریم آذرگون