نویسنده = آگوستا توماس، نوشته مری
تعداد مقالات: 1
1. بازتعریف فضای کتابخانه: امکان همزیستی کتاب، رایانه و کاربران

دوره 19، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 255-266

نوشته مری آگوستا توماس؛ ترجمه و تلخیص شهناز خدیوی