نویسنده = حسنی، محمدرضا
تعداد مقالات: 2
2. بررسی وضعیت نشر کتاب در استان خراسان (1373-1377)

دوره 10، شماره 3، پاییز 1378، صفحه 94-103

محمدرضا حسنی