نویسنده = حریری‌زاده، معصومه
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر فرهنگ سازمانی بر توانمندسازی کارکنان (نمونه‌پژوهی: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران)

دوره 28، شماره 1، بهار 1396، صفحه 87-100

معصومه حریری‌زاده؛ سیدسعید سیداحمدی زاویه؛ رضا گودرزی


2. فرهنگ سازمانی و تأثیر آن بر رضایت شغلی کارکنان (موردپژوهی: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج.ا. ایران)

دوره 26، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 45-54

رضا گودرزی؛ سیدحسام سیدین؛ معصومه حریری‌زاده