نویسنده = ابراهیمی، سعیده
تعداد مقالات: 1
1. پزشکی مبتنی بر شواهد و رویکرد دانشجویان نسبت به آن (موردپژوهی: دانشگاه علوم پزشکی شیراز)

دوره 26، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 91-108

سعیده ابراهیمی؛ پروین باقری؛ عبدالرسول جوکار