نویسنده = جعفری، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. کیفیت مقالات محققان ایرانی در حوزه علوم پزشکی از لحاظ تاثیرگذاری

دوره 22، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 110-120

سیده سارا منیری؛ فاطمه جعفری