نویسنده = اسمعیلی گیوی، محمدرضا
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل سوات و موقعیت‌یابی راهبردی کتابخانه ملی ایران در قالب بازاریابی: قیمت و مکان

دوره 27، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 89-110

محمدرضا اسمعیلی گیوی؛ نادر نقشینه؛ فرزانه سهلی


2. تحلیل سوات و موقعیت‌یابی راهبردی کتابخانه ملی ایران در قالب بازاریابی – ترویج

دوره 26، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 123-138

فرزانه سهلی؛ محمدرضا اسمعیلی گیوی؛ نادر نقشینه