نویسنده = اصغرنیا، مرتضی
تعداد مقالات: 1
1. تطور حقوق مؤلف در تاریخ اسلام و تاریخ غرب مدرن

دوره 24، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 62-81

محمدحسن اصغرنیا؛ مرتضی اصغرنیا