نمایه نویسندگان

ا

 • امیرحسینی، نوشته مازیار کتابسنجی و اطلاع‌سنجی [دوره 3، شماره ۱، ۲، ۳، و ۴، 1371، صفحه 183-209]
 • اینتنر، شیلا اس. عامه مردم و آموزش کتابشناختی: فرصتهای از دست رفته در ایجاد محیط اطلاعاتی مثبت [دوره 3، شماره ۱، ۲، ۳، و ۴، 1371، صفحه 112-133]

ب

ج

ر

 • رایس، نوشته جیمز آموزش بهره‌گیری از کتابخانه به هر یک از استفاده‌کنندگان: آیا آموزش باید در پرسش و پاسخهای مرجع گنجانیده شود؟ [دوره 3، شماره ۱، ۲، ۳، و ۴، 1371، صفحه 42-56]
 • روتشتاین، نوشته ساموئل تربیت کتابدار مرجع [دوره 3، شماره ۱، ۲، ۳، و ۴، 1371، صفحه 235-266]

س

 • سلطانی، ترجمه شیفته آموزش کتابدار مرجع: یک دوره مقدماتی [دوره 3، شماره ۱، ۲، ۳، و ۴، 1371، صفحه 28-41]
 • سوداگر، ترجمه سیمین ارائه خدمات مرجع به معلولین در کتابخانه‌های دانشگاهی [دوره 3، شماره ۱، ۲، ۳، و ۴، 1371، صفحه 57-74]
 • سیدمنیر، ترجمه فریده عامه مردم و آموزش کتابشناختی: فرصتهای از دست رفته در ایجاد محیط اطلاعاتی مثبت [دوره 3، شماره ۱، ۲، ۳، و ۴، 1371، صفحه 112-133]

ش

 • شربی، نوشته لوئیز آموزش کتابدار مرجع: یک دوره مقدماتی [دوره 3، شماره ۱، ۲، ۳، و ۴، 1371، صفحه 28-41]

غ

ق

 • قائم مقامی فراهانی، ترجمه نازنین آموزش بهره‌گیری از کتابخانه به هر یک از استفاده‌کنندگان: آیا آموزش باید در پرسش و پاسخهای مرجع گنجانیده شود؟ [دوره 3، شماره ۱، ۲، ۳، و ۴، 1371، صفحه 42-56]
 • قانع بصیری، محسن گستردگی نظم و نقد در حریم کتاب و کتابت [دوره 3، شماره ۱، ۲، ۳، و ۴، 1371، صفحه 164-182]

ک

م

ه

 • هآنگ، نوشته ساموئل تی. ارائه خدمات مرجع به معلولین در کتابخانه‌های دانشگاهی [دوره 3، شماره ۱، ۲، ۳، و ۴، 1371، صفحه 57-74]

ی