مطالعه مفید و اثربخش از نگاه آیات و روایات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه ایلام

2 کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث

چکیده

هدف: بررسی مفاهیم مرتبط با خواندن در آیات قرآن کریم و احادیث معصومین (ع)، تبیین شیوه‌‌های بهره‌گیری مطلوب از مطالعه و کتابخوانی، و تحلیل راهکارهایی برای اثربخش نمودن فرایند مطالعه صحیح.
روش/ رویکرد پژوهش: تحلیل محتوا.
یافته‌ها: تعداد قابل توجهی از آیات و احادیث معصومین (ع) استخراج شد که از جنبه‌های مختلف، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم مفاهیم مرتبط با مطالعه را مطرح می‌کنند.
نتیجه‌گیری: خواندن مورد توجه شارع مقدس بوده است و برای چگونگی اثربخشی آن در زندگی فردی و اجتماعی آدمی، راهکارهایی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effective Reading According to the Holy Quran and Hadith

نویسندگان [English]

  • Sohrab Morovati 1
  • Mohsen Hasanvandi 2
1 Associate Professor in Quranic Sciences and Hadith
2 MS in Quranic Sciences and Hadith
چکیده [English]

Purpose: Discusses the concept of reading in Quran and the Hadith narrated from Imams of Shia. Effective methods of reading of the sacred texts are explained. Finally, proposes some strategies for effective reading.
Method/ Design: Content analysis.
Findings: Considerable number of Quranic verses and Hadith were identified which either directly or indirectly relate to reading.
Results: Systematic reading is recommended by the Prophet. Strategies are proposed for fruitful reading in the proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Book
  • Reading
  • Quran
  • Hadith
ابن­کثیردمشقی، اسماعیل­بن عمرو (1419ق). تفسیرالقرآن العظیم،تحقیق محمدحسین شمس­الدین. بیروت: دار الکتب العلمیه.

امینی، ابراهیم (1372). اسلام و تعلیم و تربیت. تهران: انجمن اولیاء و مربیان ج.ا.ا.

آشتیانی، میرزا احمد (1362). طرائف الحکم یا اندرزهای ممتاز. تهران: کتابخانه صدوق.

برومند، مهدی (1379). شیوه­های تعلیم در قرآن و سنّت. تهران: کتاب مبین.

 تمیمی­آمدی، عبدالواحدبن محمد (1386). غررالحکم و دررالکلم.