ارزیابی خدمات مرجع الکترونیکی وب‌سایت کتابخانه‌های دانشگاهی منطقه مرکزی کشور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه اصفهان

2 دانشیار علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف: در این مقاله خدمات مرجع الکترونیکی در وب‌سایت کتابخانه‌های مرکزی دانشگاهی منطقه مرکزی کشور بررسی و مقایسه شده است.
روش / رویکرد پژوهش: روش پژوهش توصیفی است. برای گردآوری داده‌ها از چک لیست استاندارد در بررسی خدمات مرجع الکترونیک استفاده شد. جامعه آماری شامل وب‌سایت کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی منطقه مرکزی کشور بود.
یافته‌ها: وب‌سایت‌ها در زمینه خدمات ناوبری و پیوند به منابع الکترونیک بهترین عملکرد را داشته‌اند؛ در خدمات ناوبری 16/79 درصد و در پیوند به منابع الکترونیک 33/63 درصد این خدمات را ارائه کرده‌اند. هیچ‌یک از  وب‌سایت‌ها خدمت تراکنش همزمان ارائه نکرده‌اند. وب‌سایت کتابخانه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، و صنعتی اصفهان رتبه‌های اول تا سوم را کسب کرده‌اند.
نتیجه‌گیری: میزان ارائه خدمات مرجع دیجیتال در وب‌سایت کتابخانه‌های موردنظر بهتر از متوسط بود، اما فاصله عملکرد آنها با عملکرد وب‌سایت‌های کتابخانه‌ها در کشورهای پیشرفته فاحش است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Evaluation of the Electronic Reference Services of the Websites of University Libraries in the Central Region of Iran

نویسندگان [English]

  • R. Asgari 1
  • A. Shabani 2
1 M.A. in Library and Information Science; University of Isfahan, Isfahan, I.R. Iran
2 Associate Professor of Library and Information Science; University of Isfahan, Isfahan, I.R. Iran
چکیده [English]

Purpose: This research studies and compares the electronic reference services in the websites of central university libraries of the central region of Iran.
Design/Methodology/Approach: The research method was descriptive. The standard checklist for evaluating electronic reference services was used for data collection. The research population included the websites of the central libraries of state universities in the central region of Iran.
Findings: The websites function best in navigation services and linking to electronic resources; 79.16 percent provide navigation services and 63.33 percent provide linking to electronic resources. None of the websites provide a synchronous transaction service. The websites of the central libraries of Isfahan University of Medical Sciences, University of Isfahan, and Isfahan University of Technology are ranked first to third respectively.
Conclusion: The digital reference services that the libraries studied provided were better than average, but they are still a considerable distance away from matching the websites of libraries in developed countries.