رفتار اطلاع‌یابی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه الزهرا

2 استادیار کتابداری و اطلاع‌رسانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

3 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه علوم پزشکی یزد

چکیده

هدف: شناسایی رفتار اطلاع‌یابی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد و اندازه‌گیری میزان مهارت آنها در بازیابی اطلاعات به‌منظور بهبود وضعیت اطلاع­‌یابی در بین آنان.
روش/ رویکرد پژوهش: 243 پرسشنامه میان اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد توزیع و 200 پرسشنامه  تکمیل و جمع‌آوری شد. این پرسشنامه با 24 سؤال بسته از نوع محقق‌ساخته و با الهام از سایر پرسشنامه‌های مشابه طراحی و قبل از توزیع نهابی به نظرخواهی تعدادی از اساتید متخصص در رشته‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی و نیز تعدادی از اساتید حوزه پزشکی شاغل در منطقه گذاشته شد و به توصیه‌های آنها عمل گردید (Pilot Study). داده‌ها در نرم‌افزار spss  وارد و براساس آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: 72 نفر از اعضای هیئت علمی تأثیر کتابخانه را در جست‌وجوی اطلاعات، در حد متوسط بیان کرده‌اند. مهم‌ترین مجرای دستیابی به اطلاعات، پایگاه‌ها و کتابخانه‌های دیجیتالی و الکترونیک هستند. بیشترین آشنایی با منابع چاپی و الکترونیکی رشته‌های پزشکی و علوم وابسته، به‌ترتیب مربوط به Index Medicus و PubMed است. همچنین ارتقاء کیفیت تدریس مهم‌ترین انگیزه و هدف از جست‌وجوی اطلاعات بیان شده است. از میان منابع الکترونیکی مورد استفاده، کتاب­های الکترونیکی و از میان منابع چاپی، کتب تخصصی در اولویت قرار دارند. مهم‌ترین مشکل در دستیابی به اطلاعات الکترونیکی و چاپی، به‌ترتیب سرعت پایین خطوط ارتباطی و مخابراتی برای ارسال و دریافت اطلاعات و کمبود وقت عنوان شده است.

نتیجه‌گیری: رفتار اطلاع‌یابی اعضای هیئت علمی یزد در دسترسی آنان به اطلاعات مورد نیاز در سطح مطلوب نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Information Seeking Behavior of Faculty Members of Yazd University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • H. Kiani Khouzestani 1
  • M. Niknam 2
  • F. Pishvaei 3
1 Associate Professor of Library and Information Science; Alzahra University, Tehran, I.R. Iran
2 Assistant Professor of Library and Information Science; National Library and Archives of I.R. Iran, Tehran, I.R. Iran
3 M.A. in Library and Information Science; Yazd University of Medical Sciences, Yazd, I.R. Iran
چکیده [English]

Purpose: This research studied the information seeking behavior of faculty members of Yazd University of Medical sciences and measured their skills in retrieving information, with the aim of improving information seeking among them.
Design/Methodology/Approach: 243 questionnaires were distributed among the faculty members of Yazd University of Medical Sciences, 200 were completed and collected. This questionnaire, with 24 closed questions, was a researcher-made questionnaire inspired by similar questionnaires. Before distribution, the advice of a number of professors and experts in the field of library and information science and also some professors in the field of medical sciences working in the region were applied to the questionnaire. The collected data were imported to SPSS and analyzed based on descriptive statistics.
Findings: 72 faculty members stated that libraries have an average effect on searching for information. The most important medium for accessing information were databases and digital libraries. Index Medicus and PubMed were respectively the most popular databases for printed and digital resources in the field of medical sciences. Furthermore, the most important motivation and aim in searching for information was improving teaching quality. Among the electronic resources used, eBooks were the most popular and among printed resources, specialized books had priority. The most important difficulties in accessing electronic and printed information were respectively, low network speed for sending and receiving information and lack of time.
Conclusion: The information seeking behavior of faculty members of Yazd in terms of their access to needed information is not at an optimum level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • information needs
  • information seeking behavior
  • Searching for information
  • Faculty members
  • Yazd University of Medical Sciences
  • Yazd