رابطه بین دگرسنجه‌ها و شاخص‌های استنادی اسنیپ، رتبه‌بندی نشریات سایماگو، ایگن‌فاکتور، و ضریب تأثیر نشریات علوم پزشکی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی؛ کارشناس کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

هدف: بررسی رابطه بین شاخص‌های استنادی اسنیپ، رتبه‌بندی نشریات سایماگو، ایگن‌فاکتور، و ضریب تأثیر نشریات علوم پزشکی با دگرسنجه‌ها و رابطه این شاخص‌ها باهم است.
روش/ رویکرد پژوهش: به‌روش علم‌سنجی، 111 نشریه علوم پزشکی که بالاترین SJR را داشتند از پایگاه اسکوپوس به‌طور تصادفی انتخاب شدند، داده‌های دگرسنجی آنها از سایت Altmetric.com و داده‌های مربوط به شاخص‌های استنادی SJR و SNIP از پایگاه سایماگو و IF از پایگاه Scijournal، ایگن‌فاکتور از پایگاه ایگن‌فاکتور جمع‌آوری شدند، سپس با نرم‌افزار SPSS همبستگی رابطه هر فرضیه سنجیده و با استفاده از روش معادلات ساختاری از طریق نرم‌افزار AMOS آزمون شد.
یافته‌ها: یافته‌ها حاکی از وجود همبستگی بین شاخص‌های استنادی به‌جز ضریب تأثیر با میانگین نمرات دگرسنجه‌ها بود و روش معادلات ساختاری نیز تأییدکننده آزمون همبستگی پیرسون بود.
نتیجه‌گیری: بسیاری از دگرسنجه‌ها می‌توانند به‌عنوان مکملی برای استنادها باشند و کمک‌کننده خوبی برای ارزیابی استنادهایی باشند که به‌وسیله شاخص‌های استنادی نادیده گرفته شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Altmetrics and SNIP, SJR, Eigenfactor and IF of Medical Science Journals

نویسندگان [English]

  • M. Salajegheh 1
  • S. Diari 2
1 Shahid Bahonar University of Kerman
چکیده [English]

Purpose: To identify the relationship between citation indicators like SNIP, SJR, Eigenfactor and impact factor (IF) of medical journals with Altmetrics.
Methodology: Using scientometrics method, 111 medical science journals having the highest SJR were randomly selected from Scopus. Altmetics data were gathered from altmetrics.com and citation indicators from SCImago, Scijournal and Eigenfactor database. The correlation between measures was examined using SPSS and Structural Equation analyzed by AMOS software.
Results: There is a correlation between all citation indicators except for IF and altmetrics mean scores. Structural Equation also verified the Pearson correlation test.
Conclusion: Altmetrics indicators can be used along with citations and help in evaluating citations which are not covered by former citation indicators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Altmetrics
  • Citation indicators
  • Impact factor
  • Scientometrics
  • Scimago
  • Eigenfactor
  • SJR
  • SNIP
سلاجقه، مژده؛ محمدیان، سجاد (1394). دگرسنجه‌ها راهی نو در علم‌سنجی. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی، 26 (1)، 71-84.

Alhoori, H., Furuta, R. (2013). Do altmetrics follow the crowd or does the crowd follow altmetrics? JCDL '14 Proceedings of the 14th ACM/IEEE-CS Joint Conference on Digital Libraries, 375-378. DOI: 10.1109/JCDL.2014.6970193.

Bornmann, L. (2015). Alternative metrics in scientometrics: A meta-analysis of research into three altmetrics. Scientometrics, 103(3), 1123-1144.

Cave, R. (2012). Overview of the altmetrics landscape. Charleston Conference [Slides]. Retrieved November 9, 2012, from http://www.slideshare.net/rcave/overview-of-the-altmetrics-landscape

Das. A. K., Mishra S. (2014). Genesis of altmetrics or article-level metrics for measuring efficacy of scholarly communications: Current perspectives. J Sic Res, 3 (2), 82-92.

Galligan, F., & Dyas-Correia, S. (2013). Altmetrics: rethinking the way we measure. Serials Review, 39 (1), 56-61. Retrieved May 31, 2014, from http://www.sciencedirect.com/science/ article/pii/S009879131300004X

Giles, D. C. (2002). Advanced research methods in psychology. New York: Rout ledge

Gunn, W. (2013). Social signals reflect academic impact: what it means when a scholar adds a paper to Mendeleev. Information Standards Quarterly, 25(2), 33-39.

Kousha, K. & Thelwall, M. (2007). Google Scholar citations and Google Web/URL citations: A multi-discipline exploratory analysis. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 58 (7), 1055-1065.

Priem, J., Parra, C., Piwowar, H., Groth, P., & Waagmeester, A. (2012). Uncovering impacts: a case study in using altmetrics tools. Workshop on the Semantic Publishing, 9th Extended Semantic Web Conference Hersonissos, Crete, Greece. Retrieved May 31, 2015, from http://ceur-ws.org/Vol-903/paper-05.pdf

Robinson-Garcia, N., Torres-Salinas, D., Zahedi, Z., & Costas, R. (2014) .New data, new possibilities: Exploring the insides of Altmetric.com. El professional de la información, 23 (4), 359-366.

Shema, H., Bar-Ilan, J., & Thelwall, M. (2014). Do blog citations correlate with a higher number of future citations? Research blogs as a potential source for alternative metrics. Journal of the Association for Information Science and Technology, 65 (5), 1018-1027.

Thelwall, M., & Kousha, k., (2014). Academia. edu: Social network or academic network? Journal of the American Society for Information Science and Technology, 65 (4), 721-731

Thelwall, M., & Wilson, P. (2015). Mendeley readership altmetrics for medical articles: An analysis of 45 fields. Journal of the Association for Information Science and Technology. Doi: 10.1002/asi.23501y

Waltman, L., & Costas, R., (2014). F1000 recommendations as a potential new data source for research evaluation: a comparison with citations. JASIST 65 (3), 433-445 .DOI: 10.1002/asi.23040

Wardle, D. (2010). Do 'Faculty of 1000' (F1000) ratings of ecological publications serve as reasonable predictors of their future impact? Ideas in Ecology and Evolution, vol.3, 11-12. Retrieved February 1, 2015, from http://library.queensu.ca/ojs/index.php/IEE/article/viewArticle/2379

Zahedi, Z., Costas, R.,&  Wouters, P. (2014). How well developed are altmetrics? A cross-disciplinary analysis of the presence of ‘alternative metrics’ in scientific publications. Scientometrics 101 (2), 1491-1513. Retrieved February 1, 2015, from http://arxiv.org/abs/1404.1301