پست‏‌مدرنیسم و فراهم‏‌آوری و مدیریت مجموعه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف: هدف این پژوهش بررسی مؤلفه‌‏های جدید پست‌‌مدرن و تأثیر آنها بر فرایند فراهم‏‌آوری و مدیریت مجموعه در کتابخانه‏‌ها و مراکز اطلاعاتی است.
روش/ رویکرد پژوهش: روش پژوهش سندی- تحلیلی است.
یافته‌‏ها: پست‌‏مدرنیسم به‌عنوان یک وضعیت نوین، بر همه ارکان کتابخانه‏‌ها و مراکز اطلاع‏‌رسانی و مدیریت آن تأثیر گذاشته است. در این پژوهش تأثیر آن بر فراهم‌آوری و مدیریت مجموعه‏ مورد بررسی قرار گرفته و ابعاد این تأثیرگذاری نمایان شده است.
نتیجه‌‏گیری: تغییرات بسیاری در تولید، توزیع، و روش‏‌های دسترسی به اطلاعات و در نتیجه مجموعه کتابخانه‌‏ها، فراهم‌‏آوری و مدیریت ‌مجموعه، و سیاست‏‌های مجموعه‏‌سازی مشاهده می‌‏شود. از مؤلفه‌های پست‌مدرن می‌‏توان به‌عنوان ابزار بازاندیشی در پیاده‌‌سازی خط‌‌مشی‌‏های نوین فراهم‌آوری و مدیریت مجموعه بهره برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Postmodernism, Acquisition and Collection Management in Libraries and Information Centers

نویسندگان [English]

  • K. Babaei 1
  • G. Heidari 2
چکیده [English]

Purpose: To explore the effect of postmodernism on the provision and collection management in libraries and information centers.
Methodology: Modernism and postmodernism viewpoints were compared by studying library resources.
Results: Postmodernism affected all parts of libraries and information centers as well as their collection management. However, its impact on production, distribution, access to information and library resources and changing role of librarians seems to be more significant.
Conclusion: Postmodernism philosophy can be used as a tool for rethinking and implementing new policies in libraries and information centers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • modernism
  • Postmodernism
  • Acquisition
  • Collection management
  • Libraries and information centers
اسفندیاری مقدم، علیرضا؛ زهدی، سارا (1391). بررسی مهارت‌ها و قابلیت‏های کتابداران دیجیتال: مورد پژوهشی کتابداران کتابخانه‏های دانشگاهی تبریز. فصلنامه کتابداری و اطلاع‏رسانی، 15 (59)، 191-216.

افشار زنجانی، ابراهیم (1381). نظریه‏سازی در مجموعه سازی. فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 3 (5)، 1-13.

انوشا، مهری (1392). بررسی مجموعه‌سازی کتابخانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 13 و مقایسه آن با استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران.

اوزمن، هواردآ و سموئل، ام‌کراور (1379).فلسفهتعلیموتربیتوچالشپست‌مدرنیسمدر زمینه‏ایبرایبازشناسیونقادی فلسفهتعلیموتربیتدرجهانغرب،(سعید بهشتی، مترجم و گردآورنده)، تهران، اطلاعات.

ایجی، جیم (1391). جهانی شدن فراهم‏آوری: مقدمه ای بر مدیریت مجموعه کتابخانه در قرن بیست و یکم. (رحمان معرفت و حمید کشاورز، مترجمان). سمنان: دانشگاه سمنان.

باقری، خسرو (1381). تعلیم و تربیت در منظر پست‌مدرنیسم، برنامهدرسی:نظرگاه‌ها،رویکردهاوچشماندازها. مشهد: آستان قدس رضوی.

بیرمی‏پور، علی؛ بختیار نصرآبادی، حسنعلی؛ هاشمی، سیدحسن (1389). پست‌مدرن و اصلاحات برنامه درسی. مجلهرویکردهاینوینآموزشی، 5 (1)،31-66.

پورشافعی، هادی؛ آرین، ناهید (1388). پست‌مدرنیسم و دلالتهای آن در تربیت اسلامی . اسلام و پژوهش‏های تربیتی، (2)، 5-60.

جانسون، پگی (1389). مبانی مجموعه‏سازی و مدیریت مجموعه. (محسن اژه‏ای و منصور کوهی، مترجمان). تهران: چاپار.

حسن‏زاده، محمد (1383). پست‌مدرنیسم و علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی. فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 7 (24)، 3-15

حقیقی، شاهرخ (1381). گذارازمدرنیته؟نیچه،فوکو،لیوتار،دریدا. تهران: نشر آگه.

دلاوری، رضا (1388). پست‌مدرنیسم یعنی چه؟. فصلنامهحوزهودانشگاه. بازیابی 12خرداد 1394 از: http://www.hawzah.net/fa/Article/View/87014

رضاهاشمی، فریده (1390). بررسی میزان تفویض اختیار به کتابداران و مسئولان در مجموعه‌سازی کتابخانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 8. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران.

رهنما، اکبر (1388). درآمدیبرتربیتاخلاقی: مبانیفلسفیروان‌شناختیوروش‌هایآموزشاخلاق. تهران: آییژ.

رورتی، ریچارد (1995). اختلاف هابرماس و لیوتار در باب وضع پست‌مدرن. (مهدی صفری، مترجم). نامهفرهنگ، 5 (18)، 62-75.

رهادوست، فاطمه (1382). پست‏مدرنیسم و کتابداری و اطلاع‏رسانی. جهان کتاب، (170)، 24-27.

ری، کائلین ال. (1390). کتابخانه پست‌مدرن در عصر ارزیابی. (محمد خندان، مترجم). فصلنامه ‌تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، 17 (64) ، 179-190.

سلیمانی، ناهید؛ شعبانی، احمد (1391). اصول پست‏مدرنیسم در مدیریت کتابخانه‏ها. کلیات: کتاب ماه، اطلاعات، ارتباطات و دانش‌شناسی، 15 (6)، 84-89 .

سیادتی، سمانه (1390). مطالعه وضعیت مجموعه‌سازی کتابخانه‌های عمومی شهرستان خلخال و تأثیر کارایی "طرح کتاب من" در مجموعه‌سازی مناسب. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور، مشهد.

شعاری‏نژاد، علی‌اکبر (1388).فلسفهجدیدتربیت.تهران.اطلاعات.

شعبانی، احمد (1377). بررسی مجموعه‌سازی کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های ایران و الگوهای مناسب برای آن. پایان‌نامه دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران.

فتاحی، رحمت‌الله (۱۳۷۷). برخی از زمینه های تأثیر فن‌آوری نوین بر کارکتابخانه‏ها و کتابداران، فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 1 (4) 49-64.

فتاحی، رحمت‌الله (1390). از اطلاعات تا دانش: چالش‌ها و رهیافت‌ها. تهران: نشر کتابدار.

فرمهینی فراهانی، محسن (1383). پست‏مدرنیسم و تعلیم و تربیت. تهران: آییژ.

گلچین، مرضیه (1382). بررسی وضعیت مجموعه‌سازی کتابخانه‌های کودکان و نوجوانان با توجه به نیاز مطالعاتی کودکان و نوجوانان در شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران.

لی، سول. اچ (1383). منابع الکترونیکی و توسعه مجموعه کتابخانه. (علیرضا رستمی گومه، مترجم). تهران: چاپار.

لیوتار، ژان فرانسوا (1380). وضعیت پست‌مدرن: گزارشی درباره دانش. تهران: گام نو.

محسنی، محمدآصف (1392). بررسی و نقد نگاه پست‌مدرنیسم به تعلیم و تربیت ارزش‌ها. اسلام و پژوهش‏های تربیتی، 5 (1)، 25-52.

نشاط، نرگس (1384). رویکرد انتقادی به پژوهش در نظام‌های اطلاعاتی. اطلاع‌شناسی، 2 (3 و 4): 181-198.

یوسف‌زاده خویی، فریبا (1392). بررسی روند مجموعه‌سازی در کتابخانه‌های عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران.

Agee, J. (2007). Acquisitions go global: an introduction to library collection management in the 21st century. England: Chandos publishing.

Andeson, Rick (2008). Future-proofing the library: Strategies for acquisitions, cataloging, and collection development. The Serials Librarian, 55 (4), 560-567.

Bergquist, W. (1993). The Postmodern organization: Mastering the art of irreversible change, (San Francisco: Jossey-Bass)

Bodi, S., & Maier-O’Shea, K. (2005). The library of babel: Making sense of collection management in a postmodern world. The Journal of Academic Librarianship, 31 (2), 143–150.

Cullen, R. (1998). Measure for measure: A post-modern critique of performance measurement in libraries and information services. Proceedings from the IATUL ’1998: The 27th International Association of Scientific and Technological University Libraries Conference. The challenge to be relevant in the 21st century, University of Pretoria, Pretoria, South Africa.

Danielson, R. (2012). A dual approach to assessing collection development and acquisitions for academic libraries. Library Collections, Acquisitions, & Technical Services, 36, 84–96.

Deodato, J. (2006). Becoming responsible mediators: The application of postmodern perspectives to archival arrangement & description. Progressive Librarian, 27, 52–63.

Hannabuss, S. (1997). Lyotard and Postmodern Knowledge. Aslib Proceedings, 49, 8.219.

Hirst, J. & White, M. (1998). Philosophy of education (Discours or moral action?). London: Routledge.Vol.III.

Hubbard, T.E. (1995). Bibliographic instruction and postmodern pedagogy. Library Trends, 44 (2), 439–452.

LeMoine, B. (2012) Nailing Jelly to the Wall: Understanding Postmodernism's Influence on Library Information Science. Library Philosophy and Practice. Retrived May 18, 2015, from http://unllib.unl.edu/LPP/

Bennington and Brian Massumi (Minneapolis: University of Minnesota Press).

Muddiman, D. (1999). Towards a Postmodern Context for Information and Library Education. Education for Information 17, 1-4.

Propas, Sh. (1995). Postmodern acquisitions. Library Acquisitions: Practice & Theory 19 (1), 43-48.

Wisner, W. H. (2000). Whither the Postmodern Library? (Jefferson, NC: McFarland).

Yoder, A. R. (2003).The Cyborg Librarian as Interface: Interpreting Postmodern Discourse on Knowledge Construction, Validation, and Navigation within Academic Libraries Libraries and the Academy, 3 (3), 381–392.