ارزیابی چکیده‌های انگلیسی رساله‌های دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی براساس دیدگاه زبان‌شناختی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه قم

2 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه قم

چکیده

هدف: ارزیابی و تعیین میزان انطباق ترجمه‌ چکیده‌های فارسی با انگلیسی در رساله‌های دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی از جنبه‌ چگونگی ساخت و پردازش جملات انگلیسی.
روش/ رویکرد پژوهش: این پژوهش کاربردی به‌شیوه پیمایشی انجام شد. برای ارزیابی نوشتار از نمره‌دهی تحلیلی باچا-ژاکوب دربرگیرنده پنج جزء شامل محتوا، سازماندهی، دستور زبان، کاربرد واژگان، و مکانیزم استفاده شد. 49 عنوان چکیده سه دانشگاه دولتی ارزیابی و داده‌های آن در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها: بیشترین میزان انطباق در چکیده‌های مورد مطالعه به‌ترتیب برای مؤلفه محتوا (73/98%) و سازماندهی (58/95%) و بیشترین میزان رعایت برای مؤلفه‌های کاربرد واژگان (6/93%)، دستور زبان (32/91%)، و مکانیزم (85%) به‌دست آمد. نگارش چکیده‌های انگلیسی در سطح عالی (86/92%) قرار داشت.
نتیجه‌گیری:یکی از مهم‌ترین نتایج در ارزیابی چکیده‌ها، رعایت امانت در ترجمه‌ محتوای متن فارسی به انگلیسی است که این ویژگی به انتقال صحیح و یکسان محتوای مطالب در ذهن خواننده منتهی‌ می‌شود و نتیجه‌ دیگر، ارتباط تنگاتنگ و مستقیم بین مؤلفه‌های زبان‌شناختی است که نگارش کیفی هرکدام بر دیگری تأثیرگذار است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of English Abstracts of PhD Dissertations in Knowledge and Information Science based on Linguistic Perspective

نویسندگان [English]

  • Y. Norouzi 1
  • S. Akbarian 1
  • S. Panahi 2
چکیده [English]

Purpose: To compare and evaluate English and Persian abstracts of PhD dissertations in Knowledge and Information Science (KIS) regarding English sentence structure.
Methodology: This is an applied research using survey method. The evaluation is adopted from Bacha-Jacob's ESL Composition Profile, which includes five categories: content, organization, language use, vocabulary and mechanics. Forty-nine PhD dissertation abstracts in KIS from three Iranian universities were selected and data was analyzed using descriptive and inferential statistics.
Results: The highest match between Persian and English abstracts was seen in two components of content (98.73%) and organization (95.58%). Following English regulations in abstracts were mostly seen in three categories of vocabulary (93.6%), language use (91.32%) and mechanics (85%). English abstracts were written in an excellent way.
Conclusion: The perfect match between Persian and English abstracts should be considered to convey the same message. Also, there is a strong connection between linguistic components, which needs to be accounted when writing a qualified piece.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation
  • English abstract
  • Analytic scoring
  • Bacha-Jacob's Model
  • Ph.D. Dissertation
  • Knowledge and information science
احمدوند، محمد (1379). ب‍ب‍ی‍ن‌، ب‍خ‍ن‍د، ب‍ی‍ام‍وز = Look, Laugh, Learn.. م‍لای‍ر: ع‍ل‍م‌گ‍س‍ت‍ر.

احمدی شیرازی، معصومه (1392). استفاده از لیست ارزیابی دوگانه تحلیلی جزئی نگر در ایجاد پایایی ارزیابی نوشتار فردی و گروه‌ مصححان،زبانشناسی کاربردی، 16 (1)، 30-33.

انوشیروانی، علی‌رضا (1391). ادبیات تطبیقی و ترجمه پژوه‌، فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی، 3 (1)، 7-25.

بابایی، احمدعلی (1385). بررسی شناخت محور زبان‌گردانی در عملکرد نوشتاری فراگیران ایرانی زبان دوم. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده زبان‌های خارجی، دانشگاه تهران، تهران.

دیانی، محمد حسین؛ شیردل، شهلا (1386). بررسی و مقایسه چکیده فارسی مقاله‌های مجله‌های علمی- پژوهشی حوزه علوم انسانی با استاندارد ایزو 214. فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 10 (2)، 31-38.

فرحزاد، فرزانه (1384). ضرورت "ترجمه" در فرایند توسعه فرهنگى. روزنامه ایران. بازیابی 24 اسفند 1393، از http://www.motarjemonline.com

فلاحتی‌فومنی، محمدرضا (1392). بررسی وضعیت چکیده‌نویسی انگلیسی در مجلات علمی- پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (حوزه‌ علوم پایه) سال 1390 و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن. شیراز: مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری و نامه‌ پارسی.

 مفتون، پرویز؛ عاکف، کورش (1388). طرح توصیف کننده‌های معیارهای بارم‌گذاری برای ارزیابی مقاطع قابل تعریف فرآیند نگارش: توانش‌های نهفته در عملکرد نگارش زبان آموزان. نشریه زبانشناسی کاربردی، 12 (2)، 85-116.

صدیق‌بهزادی، ماندانا (1387). اصول چکیده‌نویسی بر اساس استاندارد ایزو 214-1976. تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 7-22.

مهدوی، محمدنقی (1367). چکیده‌نویسی: مفاهیم و روشها (ویرایش دوم). تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی ایران.

هاشمی، سیدمحمدرضا؛ خدادادی، ابراهیم؛ و یزدان‌مهر، الهام (1388). ارزیابی تمرین‌های مهارت نوشتار در کلاس‌های آمادگی شرکت در آزمون‌های انگلیسی برای غیرانگلیسی زبانان ایران توسط دانش‌آموزان. مجله مطالعات آموزش و فراگیری زبان انگلیسی، 52 (2)، 77-106.

Bacha, N. (2001). Writing evaluation: what can analytic versus holistic essay scoring tell us? Lebanese American University. Retrieved September 11, 2014, from http://www.elsevier.com/locate/sys

Bachman, L. F., & Palmer, A. S. (1996). Language testing in practice. Oxford: Oxford University press.

Cohen-Vida, M. (2012). How to teach writing abstracts in a foreign language. Procedia Social and Behavioral Sciences, 46, 4981- 4985. Retrieved July 17, 2014, from http://www.sciencedirect.com

Currier, M. W. (2005). Suggestions for evaluating ESL writing holistically. The Internet TESL Journal, XI, 3. . Retrieved March 17, 2014, from http://iteslj.org/Techniques/Currier-Evaluating Writing.html

Jacobs, H. J. et al. (1981). Testing ESL composition: a practical approach. Rowley, MA: Newbury House.

Klimova, F. (2011). Evaluating writing in English as a second language. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 28, 390–394.

Šikolová, M., & Mocková, N. (2011). Common mistakes in writing. Conference Proceedings, International Conference. Retrieved September 14 – 15, 2011, from http://www.unob.cz/cjv/Documents/2011_Conference%20proceedings_WoS.pdf

Weigle, C. S. (2002). Assessing writing, 6th printing 2009 (pp. 109-117).Cambridge:Cambridge University Press.

White, E. M. (1994). Teaching and assessing writing: Recent advances in understanding, evaluating and improving student performance (2 ed.). Sanfrancisco: Jossey-Bassa.