ترسیم نقشه‌ موضوعی مقالات حوزه‌ کتاب الکترونیکی در بانک اطلاعاتی ابسکو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه تهران

2 عضو هیأت علمی گروه تعلیم و تربیت، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف: ترسیم نقشه موضوعی و تحلیل شبکه اجتماعی مقالات حوزه‌ موضوعی کتاب الکترونیکی در مجلات علمی بین‌المللی ابسکو به‌منظور ارائه تصویری از ابعاد متنوع این حوزه برای کمک به ناشران و پژوهشگران است.
روش/ رویکرد پژوهش: روش پژوهش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد تحلیل خوشه‌بندی است که به‌منظور استخراج کلیدواژه‌های موضوعی و مصورسازی استفاده شده و جامعه پژوهش 135 مقاله منتشرشده در حوزه‌ کتاب الکترونیکی از سال 2005 تا 2011 در مجلات علمی بین‌المللی بانک اطلاعاتی ابسکو بوده است.
یافته‌ها: ترسیم نقشه‌ موضوعی این حوزه نشان داد که تراکم شبکه پژوهش‌های انجام‌شده در این حوزه پایین است و به‌علاوه، 80 موضوع اصلی نظیر پذیرش، دسترسی، پیشرفت فناوری‌ها، مزایا، معایب، ظاهر، فرایند ارزیابی، جذابیت، تأثیر زیستی، آینده کتاب، و صنعت کتاب مرتبط با کتاب الکترونیکی به‌دست آمد. قالب کتاب الکترونیکی، مقایسه آن با کتاب چاپی و نیز دسترسی به آن از جمله مهم‌ترین موضوعات بحث‌شده در این حوزه با توجه به اندازه گره به‌دست آمده است.
نتیجه‌گیری: با توجه به ابعاد به‌دست‌آمده، ناشران ایرانی همواره باید پیشرفت‌های مربوط به فناوری و طراحی‌های کاربرپسند، چالش‌های اقتصادی و قوانین مربوط به آن را در حوزة کتاب الکترونیکی در نظر گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mapping the Domain of E-book in EBSCO Database

نویسندگان [English]

  • S. Fahimifar 1
  • E. Talaei 2
چکیده [English]

Purpose: To map and analyze the social network in the domain of e-book among EBSCO journal articles in order to help publishers and researchers with a multidimensional representation.
Methodology: Qualitative content analysis and cluster analysis were used to obtain keywords and visualize data. The population was 135 articles about e-book published between 2005 till 2011 in EBSCO database.
Results: The network density of researches done in this domain is low. Also, there are 80 subcategories close to e-book such as acceptance, access, advances of technology, advantages, disadvantages, appearance, evaluation process, attractiveness, biology impact, book future and book industry. The biggest nodes are e-book format, comparison to printed book and access.
Conclusion: Iranian publishers should consider about advances in technology, user-friendly design, economic forces and the associated laws in the domain of E-books.

کلیدواژه‌ها [English]

  • EBSCO
  • Network analysis
  • E-book
  • Topic map
استراس، آنسلم؛ کوربین، جولیت (1384). اصول روش تحقیق کیفی: نظریه مبنایی، رویه‌ها و روش‌ها (بیوک محمدی، مترجم). تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

جمالی ‌مهموئی، حمید رضا (1392). نگاشت نقشه علمی نظریه‌های رفتار اطلاعاتی. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 28 (4)، 971 -987.

زوارقی، رسول (1390). ترسیم و تفسیر ساختار فکری در علوم جمهوری اسلامی ایران (1990-2009): بررسی انتقادی. پایان‌نامه دکتری، دانشگاه تهران، تهران.

شکفته، مریم؛ حریری، نجلا (1392). ترسیم و تحلیل نقشه علمی پزشکی ایران با استفاده از روش هم استنادی موضوعی و معیارهای تحلیل شبکه اجتماعی. مدریریت سلامت، 16 (51)، 43-59.

عابدی ‌جعفری، حسن؛ ابویی‌اردکانی، محمد؛ آقازاده، فتاح (1390). ترسیم نقشه‌ علم مدیریت شهری برمبنای طبقه بندی های موضوعی پایگاه استنادی علوم (آی اس آی). فصلنامه مدیریت دولتی، 7 (3)، 131.

محمدی، احسان (1387). ترسیم نقشه‌ علمی فناوری و علم نانو در ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.

Carreiro, E. (2010). Electronic Books: How digital devices and supplementary new technologies are changing the face of the publishing industry. Publishing Research Quarterly, 26 (4), 219-235.

Chan, H.C. (2012). Taiwan's digital publishing is fallen behind. Retrieved September 27, 2012, from http://news.chinatimes.com/reading/11051306/112012092700503.html

Lee, J. H., Segev, A. (2012). Knowledge maps for e-learning. Computers & Education, 59 (2), 353-364.

Lin, C.-C., Chiou, W.-C., & Huang, S.-S. (2013). The challenges facing e-book publishing industry in taiwan.  Procedia Computer Science, 17 (0), 282-289.

Maxim, A.; Maxim, A. (2012). The role of e-books in reshaping the publishing industry, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 62 (0), 1046-1050.

Ying, T., Xiao, H . (2012). Knowledge linkage: a social network analysis of tourism dissertation subjects, Journal of Hospitality & Tourism Research, 36 (4), 450-477.

Zins, Ch. (2007). Knowledge map of information science. Journal of the American society for information science and technology, 58 (4), 526–535.