تحلیل سوات و موقعیت‌یابی راهبردی کتابخانه ملی ایران در قالب بازاریابی – ترویج

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهران

2 استادیار گروه مدیریت سیستم‌ها، استادیار دانشگاه تهران

3 استادیار دانشکده علوم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهران

چکیده

هدف: تحلیل راهبردی وضع کنونی کتابخانه ملی ایران در قالب بازاریابی- ترویج و ارائه راهبردهای پیشنهادی مبتنی بر ماتریس سوات.
روش/ رویکرد پژوهش: ابتدا از طریق مصاحبه با 13 نفر از کارمندان متخصص کتابخانه و استفاده از روش تحلیل محتوا، مؤلفه‌های سوات استخراج شد. سپس با استفاده از پرسشنامه و رتبه‌بندی مؤلفه‌ها، و با استفاده از ماتریس ارزیابی موقعیت راهبردی، وضعیت راهبردی کتابخانه ملی ایران در مقوله ترویج تعیین و راهبردهای SO، ST، WO، و WT ارائه شد.
یافته‌ها: ضعف‌های پیش روی کتابخانه ملی ایران بر قوت‌های آن و فرصت‌های پیش رو نیز بر تهدیدها غلبه دارد. بنابراین، بهتر است خود را در معرض خطرات بزرگ قرار ندهد.
نتیجه‌گیری: موقعیت راهبردی کتابخانه ملی ایران در مقوله بازاریابی- ترویج، محافظه‌کارانه است. برخی راهبردهای پیشنهادی عبارت‌اند از: استفاده از حداکثر ظرفیت‌های فکری نیروی انسانی، اصلاح قانون به‌منظور استفاده مؤثر از قابلیت‌های رسانه‌های اجتماعی، استفاده از فرصت‌های ترویجی مناسب‌تر، رسیدن به ثبات مدیریتی، استفاده از کارکنان توانمند در پژوهش در سِمَت‌های اجرایی، و تلاش برای بودجه‌بندی و تخصیص منابع مالی مناسب و مانند آنها.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

SWOT Analysis and Strategic Positioning of National Library of Iran Regarding Marketing-Promotion Framework

نویسندگان [English]

  • F. Sahli 1
  • M.R. Esmaili Givi 2
  • N. Naghshine 3
1 Master student of Information Science and Knowledge Studies of Tehran University
2 PhD of Systems Management, Assistant Professor of Tehran University
3 Assistant Professor of Information Studies Lab
چکیده [English]

Purpose: Strategic analysis of the current ­state of the National Library of Iran using marketing-promotion framework and presenting proposed strategies based on SWOT matrix.
Methodology: Applying content analysis on interviews with 13 library specialist staff, the SWOT elements were extracted. Then by using questionnaire, elements ranking and matrix of strategic position evaluation, library's strategic position in the field of promotion is determined and SO, ST, WO, and WT strategies were provided.
Findings: Library's weaknesses are dominant over strengths, while opportunities are over threats. Therefore, it is suggested that library does not risk.
Conclusion: Library's strategic position in the promotion context is conservative. Some of proposed strategies include: using maximum intellectual capacities of human resources, law reforming for the effective use of social media capabilities, using better promotional opportunities, achieving management stability, raising the recruitment capacities, using staff capable of research in executive positions and trying for good budgeting and proper allocation of financial resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marketing
  • Promotion
  • Strategic Analysis
  • SWOT Analysis
  • National library of Iran
بزرگی، اشرف السادات؛ نصیری، سمیه (1388). امکان‌سنجی اجرایی شدن اصول بازاریابی در کتابخانه ملی ایران و ارائه مدل پیشنهادی. فصلنامه دانش‌شناسی (علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی و فناوری اطلاعات)، 2 (6)، 1-10.

بصیریان ‌جهرمی، رضا (1387). امکان‌سنجیاجراییشدناصولبازاریابیدرکتابخانه هایمرکزیودانشکده‌ایدانشگاه‌هایدولتیشهرتهرانازدیدسرپرستاناینکتابخانه‌ها. پایان‌نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه تهران، تهران.

سهلی، فرزانه؛ اسمعیلی‌گیوی، محمدرضا (1393). قابلیت‌های برندسازی مراکز خدمات اطلاعاتی و دانشی با استفاده از نظریه داده بنیاد. فصلنامه تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی، 48 (2)، 201-241.

عربلو، حمید (1389). بررسی کاربرد اصول بازاریابی در ارائه خدمات اطلاعاتی در کتابخانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد کتابداری واطلاع رسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، همدان.

محمدزاده،‌ هاجر؛ بزرگی، اشرف‌السادات (1391). استفاده‌کنندگان از کتابخانه ملی ایران و شیوه‌های بهره‌گیری آنان از منابع و خدمات کتابخانه ملی: همخوان یا ناهمخوان با اساسنامه. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 23 (4)، 22-39.

نصیری، سمیه (1388). امکان‌سنجی برنامه‌های بازاریابی اطلاعات در کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و ارائه مدل پیشنهادی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشگاه آزاد، واحد تهران شمال، تهران.

نوشین‌فرد، فاطمه؛ ضیایی، ثریا (1390). آمیخته بازاریابی در وب سایت کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های ایران. تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی، 54 (56)، 77-96.

Alipour-Hafezi, M., Ashrafi-Rizi, H., Kazempour, Z., & Shahbazi, M. (2013). Using 4P    marketing model in academic libraries: An experience. International Journal of           Information Science and Management (IJISM), 11 (2), 45-58.‏

Anafo, P. (2014). Marketing strategies for information services: a case study of the institute of chartered accountants (Ghana) library and information services. Library Philosophy and Practice (e-journal). Paper 1033, 1-24. Retrived May 16, 2014, from http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/1033

Green, S. S. (1876). Personal relations between librarian and readers. American Library Journal (1(, 74-81.

Hazidah, N. A., & Edzan, N. N. (2012). The SWOT analysis: Marketing and promotional strategies used at the University of Malaya Library. International Conference on   GenNEXT Libraries, 8-10 October 2012, University Brunei Darussalam, 1-6. Retrieved May, 16, 2014, from eprints.um.edu.my/4006/1/GenNEXT-Final.pdf 

Kotler, P., .Lane Kester, k. (2012). Marketing management (14th Ed.). New Jersey: Pearson           Hall.

Kotler, P., Levy, S. J. (1969). Broadening the concept of marketing. Journal of Marketing, 33, 10–15.

Schwamm, H., Stephens, D., Cleeve, M. (2009). Marketing orientation of national libraries.          Libri, 59 (4), 259-274.‏

Shontz, M. L., Parker, J. C., Parker, R. (2004). What do librarians think about       

marketing? A survey of public librarians’ attitudes toward the marketing of            library services. Library Quarterly, 74 (1),‏ 63- 84.

Spalding, H. H., Wang, J. (2006). The challenges and opportunities of marketing academic           libraries in the USA: experiences of US academic libraries with global application.         Library management, 27 (6/7), 494-504.‏

Turner, A., Wilkie, F., Rosen, N. (2004). Virtual but visible: developing a promotion                      strategy for an electronic library. New Library World, 105 (7/8), 262-268.‏

Wade, M. (2012). The role of strategic planning, marketing and external relations, and                                          

     shared services at the National Library of Scotland. Library Review, 62 (1/2), 59-66.

Xia, Z. D. (2009). Marketing library services through Facebook groups. Library Management, 30 (6/7), 469-478.