سنجش میزان آشنایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز با پایگاه‌های اطلاعاتی تمام‌متن ابسکو، پروکوئست، ساینس دایرکت و الزویر و استفاده ایشان از آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به بررسی میزان استفاده و مشکلات دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز از پایگاه‌‌های مذکور پرداخته است.
روش/ رویکرد پژوهش: جامعه پژوهش، دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز هستند. با استفاده از روش نمونه‌‌گیری تصادفی طبقه‌‌ای نمونه360 نفری انتخاب شد. ابزار گردآوری داده‌‌ها پرسشنامه بوده است. روایی و پایایی (902/0 =α ) آن مورد تأیید قرار گرفته است.
یافته‌ها: میزان استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز از پایگاه‌‌های اطلاعاتی تمام‌‌متن پیوسته زیاد است. دانشجویان بیشتر از دو پایگاه ساینس دایرکت و الزویر استفاده می‌‌کنند. دانشجویان از پایگاه‌‌های پیوسته بیش‌‌تر در انجام پایان‌‌نامه، کارهای درسی و تألیف و ترجمه کتاب و مقاله استفاده می‌کنند.
نتیجه‌‌گیری: از آنجا که مهم‌ترین عوامل عدم استفاده دانشجویان از پایگاه‌‌های مذکور، نبود آگاهی و آشنایی کافی نسبت به پایگاه‌‌ها ذکر شده می‌باشد، لازم است تدابیر جدی برای طرح‌ریزی برنامه‌‌های آموزشیِ مداوم در این زمینه اتخاذ شود. از طرفی ضروری است با توسعه زیرساخت‌‌های فناوری و ارتباطی، نسبت به ارائه خدمات پایگاه‌‌ها در خارج از محیط دانشگاه (از راه دور) اقدام شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Familiarity of Graduate Students in Shiraz University with EBSCO, ProQuest, ScienceDirect, and Elsevier Full-Text Databases and Their Usage of These Databases

نویسندگان [English]

  • Z. Hayati 1
  • T. Joukar 2
1 Associate Professor of Library and Information Science; Shiraz University, Shiraz, I.R. Iran
2 Ph.D. Student in Library and Information Science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahwaz, I.R. Iran
چکیده [English]

Purpose: This research studies the extent to which graduate students at Shiraz University use the
mentioned databases and the problems that they have in this regard.
Design/Methodology/Approach: The research population consists of higher education students
of Shiraz University among which a sample of 360 students were selected through random
sampling. The data collection tool was a questionnaire. Its validity and reliability (α=0.902) have
been verified.
Findings: The higher education students of Shiraz University frequently use online full text databases.
Students mostly use ScienceDirect and Elsevier databases. Students mostly use online
databases for doing their thesis and coursework and for writing and translating books and papers.
Conclusions: Since the most important reason for not using the mentioned databases by students
is that they are not familiar with them, ongoing educational programs must be planned for
this matter. On the other hand, information and communication infrastructures must be developed
for providing services related to the databases outside the university.

کلیدواژه‌ها [English]

  • higher education students
  • Shiraz University
  • Databases
  • EBSCO
  • ProQuest
  • ScienceDirect
  • Elsevier