ارزشیابی عوامل و نشانگرهای تأثیرگذار بر کیفیت گروه کتابداری و علوم اطلاع‌‌‎رسانی: مورد گروه کتابداری دانشگاه تربیت معلم تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم سابق)

2 دانشجوی دکتری تخصصی سنجش آموزش و مدرس دانشگاه تهران

3 استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران

چکیده

هدف: الگوی ارزیابی درونی برای ارزشیابی عوامل و نشانگرهای تأثیرگذار بر کیفیت در گروه کتابداری و اطلاع‌‌رسانی دانشگاه تربیت معلم تهران در این مطالعه به‌‌کار گرفته شده است..
روش/رویکرد پژوهش: این پژوهش توصیفی و ارزشیابانه است. جامعه مورد مطالعه شامل اعضای هیئت علمی، مدیر گروه، دانشجویان، دانش‎آموختگان، کارفرمایان دانش‌‌آموختگان، و مسئولین کتابخانه است. داده‎ها در چهار زیرجامعه، شامل اعضای هیئت علمی، دانشجویان، مدیر گروه و مسئولین کتابخانه بدون نمونه گیری، و در دو زیرجامعه دانش‎آموختگان و کارفرمایان با نمونه‌‌گیری در دسترس استفاده شد. ابزار گردآوری داده‎ها پرسشنامه، مصاحبه و چک‌‌لیستی بوده است که براساس 7 عامل، 40 ملاک و 124 نشانگر تدوین شد. کیفیت گروه مورد مطالعه با استفاده از روش‎های آماری توصیفی تحلیل شد.
یافته‌‌ها: بخش دروندادها با میانگین 25/2 در وضعیت نسبتاً مطلوب، بخش فرآیندها با میانگین40/2 در وضعیت مطلوب و بخش بروندادها با میانگین 2 در وضعیت نسبتاً مطلوب است. گروه به‌‌طورکلی در وضعیت نسبتاً مطلوب قرار دارد.
نتیجه‌‌گیری: مطالعه حاضر، همسو با سایر مطالعات و متون تخصصی تأیید کرد که استفاده از الگوی ارزیابی درونی به دلیل نگاه جامع آن به عوامل تأثیرگذار بر کیفیت گروه‎های آموزشی و مشارکت اعضای هیئت علمی در فرآیند ارزیابی، می‎تواند جنبه‎های کیفیت نظام دانشگاهی را باز نماید و به افزایش احساس تعهد و مسئولیت‎ اعضای هیئت علمی به ارزیابی و افزایش کیفیت منجر شود و مبنایی برای برنامه‎ریزی‎های راهبردی و عملیاتی گروه شود. براساس نتایج، پیشنهادهای کاربردی و پژوهشی برای بهبود کیفیت گروه ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Factors and Indicators Affecting the Quality of Departments of Library and Information Science: A Case Study of the Library and Information Science Group of Tarbiat Moallem University of Tehran

نویسندگان [English]

  • H. Karimian 1
  • K. Salehi 2
  • E. Naderi 3
1 Ph.D. Student in Educational Management; Karazmi University, Tehran, I.R. Iran
2 Ph.D. Student in Education Evaluation, Instructor at University of Tehran, Tehran, I.R. Iran
3 Professor, Department of Education; Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran, Tehran, I.R. Iran
چکیده [English]

Purpose: The model of internal evaluation for assessing factors and indicators affecting quality
in the Library and Information Science Department of Tarbiat Moallem University of Tehran has
been employed in this research.
Design/Methodology/Approach: This research is descriptive and evaluative. The studied population
includes faculty members, heads of departments, students, alumni, employers of alumni,
and library officials. The data have been used in four subpopulations without sampling, including
faculty members, students, department head, and library officials and two subpopulations with
convenience sampling i.e. alumni and employers. The data collection tools were questionnaires,
interviews and a checklist which had been prepared based on 7 factors, 40 criteria, and 124 indicators.
The Quality of the studied department was analyzed using descriptive analytic methods.
Findings: The incomes section, with an average of 2.25, is in a relatively favorable condition, the
processes part, with an average of 2.40, is in a favorable condition and the outcomes section, with
an average of 2, is in a relatively favorable condition. The group is generally in a relatively favorable
condition.
Conclusion: This study, in line with other studies and specialized texts, confirmed that using the
internal evaluation model, due to its comprehensive look at the factors affecting academic departments
and the collaboration of faculty members in the process of evaluation, can show the aspects
of the quality of the academic system and it can lead to an increase in the feeling of responsibility
of the faculty members towards evaluation and improving quality and become a basis for strategic
and functional planning of the department. Based on the results, applied and research suggestions
have been proposed for improving the quality of departments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • higher education system
  • internal evaluation
  • improving the quality of academic departments
  • factors and indicators affecting quality
  • department of library and information science