معیارهای ارزیابی نشریات علمی در سطح ملی و بین‌المللی: دیدگاه سردبیران و دست‌اندرکاران نشریات علمی فارسی در حوزه علوم انسانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی

2 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

هدف: شناسایی و معرفی معیارهای ارزیابی نشریات علمی مطرح در سطح ملی و بین‌المللی و ارائه لیستی از معیارهای یکپارچه برای ارزیابی نشریات علمی فارسی.
روش/ رویکرد پژوهش: کمّی با استفاده از شیوه‌‌های کتابخانه‌‌ای، دلفی، و پیمایشی. داده‌‌ها به وسیله سیاهه‌‌وارسی (محقق ساخته و متشکل از هفتادونه معیار) و پرسشنامه (با هفتادونه سؤال مطابق با هفتادونه معیار) گردآوری شده است.
یافته‌ها: پس از شناسایی معیارها، وزن مناسب هر معیار توسط متخصصین حوزه نشریات علمی و علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی تعیین شد. یافته‌‌های پرسشنامه و تحلیل نظر سردبیران و دست‌‌اندرکاران نشان داد 71 معیار با سطح معناداری کمتر از 05/0 مورد توافق اکثریت قرار دارد.
نتیجه‌گیری: در این پژوهش با ارائه لیستی یکدست شامل هفتادونه معیار برای ارزیابی نشریات علمی گامی به جلو برداشته شده است که می‌‌تواند به مؤسسات مختلف در جهت انتخاب، ارزیابی و تعیین اعتبار نشریات علمی یاری رساند.


 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criterions of Evaluating Scientific Publications Nationally and Internationally: Viewpoints of Editors and dministrators of Persian Scientific Publications Published in the Field of Humanities

نویسندگان [English]

  • E. Mirzaei 1
  • A. Ghaebi 2
  • M. Kamran 2
1 M.A. of Library and Information Science, Alzahra University; Tehran, I.R. Iran
2 Assistant Professor of Library and Information Science, Alzahra University, Tehran, I.R. Iran
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study is recognizing and introducing the criterions of evaluating
scientific publications well-known nationally and internationally, and representing an
integrated list of these criterions for evaluating Persian scientific publications.
Design/Methodology/Approach: This is a quantitative research using Library, survey and
Delphi study methods. Data gathering tools are a checklist (researcher-made and consisting
of seventy nine criterions) and a questionnaire (consisting seventy nine questions in
accordance with the seventy nine criterions of the mentioned checklist).
Findings: After recognizing the criterions, the significance of each criterion is evaluated by
the experts of scientific publications in the fields of librarianship and information sciences.
The findings of this research and analysis of the viewpoints of editors and administrators
of this field show that 71 of the total 79 criterions possess less than %5 of majority approval
in a meaningful way.
Conclusion: The present research represents an integrated list consisting of 79 criterions
for evaluating scientific publications, which could be helpful for any institution as a credited
evaluating tool for choosing, evaluating and indicating the credibility of scientific publications.

کلیدواژه‌ها [English]

  • scientific publications
  • evaluating criterions for scientific publications
  • scientific publications in Humanities
  • editors of scientific publications