کاربرد متن و صوت در بازیابی حسی موسیقی: شبیه‌سازی یک پژوهش تجربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف: شبیه‌سازی یک پژوهش تجربی در حوزه کاربرد همزمان متن و صوت در بازیابی قطعات موسیقایی براساس حس نشأت گرفته از آنهاست.
روش/رویکرد پژوهش: این پژوهش شامل مرور متون و یک پژوهش تجربی شبیه‌سازی شده است. گردآوری و تحلیل داده‌ها به روش کمّی انجام شده است.
یافته‌ها: کاربرد همزمان متن و صوت در بازیابی قطعات موسیقایی براساس حس نشأت گرفته از آنها زمینه پژوهشی چالش‌برانگیزی در علم اطلاعات است و در محیط وب و پایگاه‌های اطلاعاتی نیز قابل بررسی، آزمون و تعمیم است. بازیابی، تمام شکل‌ها و حوزه‌های موضوعی، ازجمله بازیابی اطلاعات موسیقایی را دربرمی‌گیرد.
نتیجه‌گیری: علاوه بر چهار حس شناخته شده قابل انتساب به آثار موسیقایی، حس‌های مهم دیگری نیز وجود دارند که باید در پژوهش‌های آتی شناسایی شوند. همچنین، باید مسائل فنی، حقوقی و اقتصادی به‌‌عنوان ملاحظات و محدودیت‌های انجام چنین تحقیقاتی درنظرگرفته شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Application of Lyrics and Audio in Retrieving a Musical Sense: Simulating an Experimental Research

نویسنده [English]

  • D. Alimohammadi
Lecturer of Library and Information Science, Kharazmi University; Karaj, I.R. Iran
چکیده [English]

Purpose: This study aims to simulate an experimental research about simultaneous application
of lyrics and audio in retrieving musical pieces based on the sense emanated
from them.
Design/Methodology/Approach: This study includes literature review and a simulated
experimental research. Data gathering and analysis is done based on quantitative method.
Findings: Simultaneous application of lyrics and audio in retrieving musical pieces based
on the sense emanated from them is a challenging research field in information science
studies, which can be surveyed, tested and generalized in the web environment. Retrieval
category covers all subject forms and areas including music information retrieval.
Results: In addition to the four well-known senses attributable to musical works i.e. happiness,
sadness, angriness, relaxation, there are also other important senses which should be
identified in the future studies. It is also necessary to take into consideration the technical,
legal and financial issues as the margins and limitations and of such investigations.