فیلدهای رابطه‌ای و کاربرد آنها در پیشینه‌های کتابشناختی فارسی برای نمایش روابط میان آثار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید چمران

2 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی

چکیده

هدف: وضعیت فیلدهای رابطه‌ای در نرم‌افزار رسا و میزان کاربرد آنها در پیشینه‌های کتابشناختی فارسی بررسی شده است.
روش/رویکرد پژوهش: پیمایشی با استفاده از سیاهه‌‌وارسی محقق‌‌ساخته.
یافته‌ها: علاوه بر تفاوت میان تعریف فیلدهای رابطه‌ای یونی‌مارک و نرم‌افزار رسا، در 21 درصد موارد از فیلدهای رابطه‌‌ای مورد نیاز برای پیشینه‌ها استفاده شده است.
نتیجه‌گیری: میزان کاربرد فیلدهای رابطه‌ای در پیشینه‌های کتابشناختی فارسی پایین است. کاربرد مناسب فیلدهای رابطه‌ای یونی مارک، هم از نظر تعریف آنها در نرم‌افزار و هم استفاده برای نمایش روابط کتابشناختی، می‌تواند راهی برای برقراری پیوند میان پیشینه‌ها باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Linking Fields and their Use in Persian Bibliographic Records to Display the Relations between Works

نویسندگان [English]

  • M. Kokabi 1
  • F. Osareh 1
  • R. Hejazi 2
1 Professor of Library and Information Science, Shahid Chamran University of Ahvaz; Ahvaz, I.R. Iran
2 M.A. of Library and Information Science
چکیده [English]

Purpose: This study aims to review the status of linking fields in Rasa Software and their
rate of application in Persian bibliographic records.
Design/Methodology/Approach: This study enjoys survey method by applying a researcher-
made checklist.
Findings: This study identifies the difference between the definitions of linking fields represented
by UNIMARC (Universal Machine Readable Cataloging) and Rasa Software.
It also distinguishes that the required linking fields are applied in 21% of Persian Bibliographic
Records.
Conclusion: The results claim that the rate of applying linking fields is low in Persian bibliographic
records. The proper use of UNIMARC linking fields, considering both proper
application of their definitions in the software and their proper use for displaying bibliographic
relations, can pave the way for linking the records.

کلیدواژه‌ها [English]

  • bibliographic relations
  • linking field
  • UNIMARC (Universal Machine Readable Cataloging)
  • Rasa Software
  • FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Records)