رابطه سلامت روان و رضایت شغلی کتابداران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات. تهران. ایران

2 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات. تهران. ایران

چکیده

هدف: نظر به اهمیت رضایت شغلی در بهره‌‌وری سازمان‌‌ها، هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه سلامت روان با رضایت شغلی کتابداران است.
روش/ رویکرد پژوهش: روش پژوهش پیمایشی تحلیلی، ابزار گردآوری داده‌‌ها دو پرسشنامه سلامت روان و شاخص توصیف شغلی، و جامعه آماری کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان است.
یافته‌ها: میانگین سلامت روان کتابداران 37/45 و میانگین رضایت شغلی کتابداران 58/160 و درحد متوسط بوده، بین سلامت روان و رضایت شغلی کتابداران رابطه معنی‌‌داری وجود ندارد. در تحلیل سلامت روان و رضایت شغلی به تفکیک جنسیتی نیز تفاوت معنی‌‌داری بین زنان و مردان کتابدار مشاهده نشد.
نتیجه‌گیری: نبودِ رابطه معنی‌‌دار بین سلامت روان و رضایت شغلی کتابداران، یافته بحث‌برانگیزی است که احتمال نقش پررنگ‌تر متغیرهای سازمانی را در رضایت شغلی کتابداران مطرح می‌کند. انجام پژوهش‌‌های بیشتر در این زمینه و نیز بررسی رابطه عوامل مختلف سازمانی و روان‌شناختی با هر دو متغیر سلامت روان و رضایت شغلی در جامعه کتابداران می‌‌تواند روشنگر نکات بیشتری در مورد این دو زمینه تحقیقاتی مهم باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey on the Relationship between Mental Health and Job Satisfaction among the Librarians of Isfahan University of Medical Sciences and Health Services

نویسندگان [English]

  • N. Hariri 1
  • F. Botlani 2
1 Associate Professor of Library and Information Science, Islamic Azad University, Science and Research Branch; Tehran, I.R. Iran
2 M.A. of Library and Information Science, Islamic Azad University, Science and Research Branch; Tehran, I.R. Iran
چکیده [English]

Purpose: Considering the important effect of job satisfaction on productivity of organizations,
the purpose of this study is to determine the relationship between mental health and
job satisfaction of librarians.
Design/Methodology/Approach: This study enjoys the analytical-survey method of research.
The data gathering tools in this study are the Mental Health and Job Descriptive
Index questionnaires, and the statistical population comprises the librarians of the libraries
of Isfahan University of Medical Sciences and Health Services.
Findings: The average mental health of the librarians is estimated 37/45 and the average
job satisfaction of the librarians is estimated 58/160 both of which are at an average level.
This statistics represents no significant relationship between mental health and job satisfaction
of the librarians. From the view point of relationship between mental health and job
satisfaction of the librarians, this study also represents no significant differences between
male and female librarians based on gender classification.
Conclusion: The lack of a significant relationship between mental health and job satisfaction
of the librarians is a controversial finding which highlights the role of organizational
variables in job satisfaction of librarians. Detecting the different organizational and
psychological factors effective in relationship between both variables of librarians’ mental
health and job satisfaction claims more research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mental health
  • Job satisfaction
  • Librarians
  • Isfahan University of Medical Sciences and Health Services