دیدگاه ناشران شهر تهران درباره حق مؤلف در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

2 مسئول کتابخانه مرکزی آموزشکده فنی و حرفه ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

چکیده

هدف: دیدگاه ناشران شهر تهران درباره وضعیت حق مؤلف در ایران بررسی شده است.
روش‏/رویکرد پژوهش: روش پژوهش پیمایشی ـ تحلیلی است. برای جمع‏آوری داده‌ها، از پرسشنامه پژوهشگرساخته (طیف لیکرت 5 گزینه‏ای) استفاده شده است. جامعه آماری ناشران فعال شهر تهران‌اند. برای تحلیل داده‏ها و آزمون فرضیه از آزمون‏های آماری فریدمن و خی‏دو استفاده شده است.
یافته‏ها: 81 درصد ناشران تهران قوانین حق مؤلف ایران را ناقص و قدیمی و نیازمند اصلاح، و 54 درصد قوانین موجود را مانع رشد و ارتقاء کیفی صنعت نشر می‏دانند. 23 درصد ناشران برخورد دولت با متخلفان از قانون حق مؤلف و پیگیری محاکم قضایی، و 33 درصد پایبندی پدیدآورندگان به قوانین حق مؤلف در ایران را رضایت‌بخش ارزیابی کرده‏اند. 46 درصد پایبندی ناشران به حقوق مادی و معنوی نویسندگان و اجرای قوانین حق مؤلف داخلی را رضایت‌بخش، و 43 درصد قوانین حق مؤلف ایران را حافظ حقوق پدیدآورندگان ایرانی در مقابل تکثیر غیرمجاز آثار می‏دانند.  ناپایبندی به نظام‏های بین‌المللی حق مؤلف در قوانین موجودِ ایران را 58 درصد  پاسخ‌گویان از نظر اقتصادی به سود خریداران کتاب‌های ترجمه‌ای، 65 درصد مانع حمایت از کتاب‌های ایران در سطح بین­المللی، 80 درصد سبب به‌وجود آمدن نگرش منفی محافل فرهنگی جهان به صنعت نشر ایران، 79 درصد ناشران سبب افزایش ترجمه‏های تکراری، و 73 درصد باعث کاهش کیفیت کتاب‌های ترجمه‏شده می‏دانند.
نتیجه‌گیری: از دیدگاه ناشران شهر تهران قوانین داخلی حق مؤلف نامطلوب است و بر نظام ترجمه آثار تأثیر منفی و نامطلوب دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tehran Publishers’ Viewpoints about Copyright in Iran

نویسندگان [English]

  • D. Matlabi 1
  • Sh. Hosseini 2
1 Assistant Professor of Library and Information Science, Islamic Azad University, Shahr-e-Rey branch, I.R. Iran
2 Head of the Central Library of Sama Technical and Vocational College, Islamic Azad University, Karaj Branch; Karaj, I.R. Iran
چکیده [English]

Purpose: This study aims to investigate Tehran publishers’ viewpoints about the situation of copyright
in Iran.
Design/Methodology/Approach: The study is done based on survey and analysis method. The
data gathering tool is a researcher-made Likert scale 5 point questionnaire. The statistical population
comprises active publishers in Tehran. For analyzing the information and testing the hypothesis,
both Friedman and Chi-squared Tests have been applied.
Findings: 81% of Tehran publishers believe that the copyright laws in Iran are incomplete and
outdated and need to be modified. 54% of Tehran publishers believe that the present copyright
laws prevent the publication industry from reaching a higher level of progression in quality. 23%
of publishers are convinced of the government measures in struggling with breakers of copyright
laws and also judicial courts tracking in this field. 33% of them are satisfied with the authors’
respect to copyright laws. 46% of the publishers are delighted by the publishers’ respect to the
authors’ material and intellectual rights and evaluated the rate of implementation of laws for interior
authors’ copyright satisfactory. According to the findings of this research 43% of publishers
acknowledge that the copyright laws protect the Iranian authors’ works from unauthorized
duplications. Lack of commitment of the present copyright law of Iran to international copyright
laws is believed as an advantageous chance for Iranian consumers of translated books by 58% of
the statistical population. 65% of them believe that these deficiencies deprive Persian books from
International legal protection, 80% of them believe that this lack of commitment makes international
cultural communities distrustful to the publishing industry of Iran in relation. 79% of the
studied publishers believe that deficiencies of copyright law increases repetitive translation for
one available book and finally 73% of them believe that it reduces the quality of the translations.
Conclusion: This study concludes that from the viewpoint of Tehran publishers the copyright
laws in Iran do not meet the requirements which result in awful effects on translated books’ publication
system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Copyright
  • Iranpublication
  • Tehranpublishers
  • artisticandliteraryproperty