عکس در مجلات علمی - پژوهشی علوم کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در فاصله سال‌های 1380 - 1387

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی پژوهش مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

چکیده

هدف: شناسایی میزان کمّی استفاده از عکس‌ها در مقالات حوزه علوم کشاورزی ایران در طی سال‌های 1380 - 1387 است.
روش/رویکرد پژوهش: برای این پژوهش از پیمایش و تحلیل محتوا استفاده شد.  عکس‌های 19 مجله علمی- پژوهشی کشاورزی که وزارت جهاد کشاورزی منتشر می‌‌کند، شمرده، و نوع، رنگی یا سیاه و سفید بودن، و اندازه آنها شناسایی شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی انجام شد.
یافته‌ها:  در 4873 مقاله 422 شماره از این مجلات، 1093 مقاله (حدود 22%) دست‌کم دارای یک عکس  است. درمجموع 6012  قطعه عکس در این مجلات منتشر شده ‌است. حدود 53% از عکس‌ها رنگی است.  تعداد عکس‌های میکروسکپی 3297 قطعه (55%) بیش از سایر انواع دیگر عکس‌هاست. حدود 38 درصد از عکس‌ها نیز در اندازه متوسط چاپ شده‌‌اند. هر چند تعداد مقالات عکس‌دار طی سال‌های 1380 - 1387 به‌صورت مطلق افزایش داشته، اما  به نسبت کل مقالات چاپ شده، تعداد آنها رو به کاهش بوده است. همبستگی میان رتبه استنادی (ضریب تأثیر) مجلات و تعداد مقالات عکس‌دار آنها در طی سال‌های مختلف متفاوت است. گروه‌بندی موضوعی مجلات نیز نشان داد نسبت مقالات عکس‌دار در مجلاتی با موضوع پزشکی و  علوم گیاهی بیش از سایر گروه‌های موضوعی است.
نتیجه‌گیری: نزدیک به یک‌چهارم مقالات پژوهشی حوزه کشاورزی از عکس استفاده می‌کنند. این امر گویای نقش مهم این رسانه در انتفال مطالب پژوهشی این حوزه است و باید برای دسترسی آسان‌‌تر به این منابع برنامه‌ریزی‌های لازم انجام داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Images in Journals Published by the Iranian Department of Agriculture, 2001- 2008

نویسنده [English]

  • A. Bahman-abadi
Researcher of Jahad Scientific Information Services (JSIS)
چکیده [English]

Purpose: Identifying quantity of Images in Journals Published by the Iranian Department
of Agriculture, 2001- 2008
Design/Methodology/Approach: Survey and content analysis methods are employed. Issues
of 19 agricultural journal titles published by the Iranian Department of Agriculture
are counted, and their types, color, and size are recorded then analyzed using descriptive
statistics.
Findings: 22% of 4873 articles published in 422 issues had at least one image. Overall
6012 images were identified. Around 53% are colored. Microscopic images comprised
53% (3297 frames) of the total. Around 38% are medium in size.
Conclusion: The sheer number of images has increased, but not in proportion to the
number of articles. Correspondence to the citation rank (impact factor) of journals and
the number of articles with image is varied over years. Subject grouping of journals also
indicates that the ratio of papers with images in medicine and botanical sciences journals
is higher.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Refereed journals
  • images
  • Iran
  • Jahad Scientific Information Services
  • agriculture