تأثیر اعتیاد به اینترنت بر میزان مطالعه‌ دانشجویان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی سازمان اسناد و کتابخانه

3 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف: اعتیاد به اینترنت را نوعی استفاده از اینترنت می‌دانند که می‌تواند مشکلات روان‌شناختی، اجتماعی، درسی و یا شغلی در زندگی فرد ایجاد کند. در این پژوهش تأثیر اعتیاد به اینترنت بر عادات مطالعه‌ دانشجویان کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه‌های تهران بررسی شده است.
روش/ رویکرد پژوهش: با استفاده از پرسشنامه 20 سؤالی سنجش اعتیاد به اینترنت یانگ و با افزودن تعدادی سؤال به‌‌منظور سنجش میزان مطالعه، پرسشنامه‌ای طراحی و روایی و پایایی آن سنجیده شد. پس از توزیع، 152 پرسشنامه جمع‌آوری شد. سپس تحلیل داده‌ها در نرم‌افزار SPSS و با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون انجام شد.
یافته‌ها: بیشتر پاسخ‌گویان در حد خفیفی از اعتیاد قرار داشتند. اعتیاد به اینترنت بر میزان مطالعه‌ درسی تأثیر گذاشته است، اما پژوهش شواهد کافی برای یافتن ارتباط میان اعتیاد به اینترنت و مطالعه غیردرسی نیافت.
نتیجه‌گیری :پیشنهاد می‌شود افراد معتاد به اینترنت گشت‌‌وگذارهای اینترنتی خود را به سمت مطالعه مطالب درسی،  پژوهشی و مفید هدایت کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Internet Addiction on the Amount of Time Spent on Reading by Postgraduate Students

نویسندگان [English]

  • D. Danaei-Moghadam 1
  • F. Khosravi 2
  • E. Afshar 3
1 M.A. of Library and Information Science
2 Assistant Professor of the National Library and Archives of I.R. Iran
3 Assistant Professor of Library and Information Science, Isfahan University
چکیده [English]

Purpose: Internet addiction is characterized by excessive or poorly controlled preoccupation
or behavior regarding internet access that leads to psychological, social, academic or
occupational impairment. This study focuses on the effect of internet addiction on the
amount of time spent on reading by LIS post-graduate students of Tehran universities.
Design/ Methodology/Approach: Our population sample consisted of 152 students and
Young Internet Addiction Test (IAD) was used along with some extra questions about the
time spent on reading. Descriptive statistics, Regression, Anova and Tukey tests were used
to analyze data.
Findings: The results revealed a significant correlation between academic reading and
Internet addiction, but no proof of a relationship between non- academic reading and
Internet addiction was seen.
Conclusion: It is suggested that those suffering from Internet addiction devote more of
their online time to university related activities.