ارزیابی عملکرد کتابخانه‌های کانون پروش فکری کودکان و نوجوانان در ایران براساس روش تحلیل راهبردی SWOT

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی

2 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

چکیده

هدف: هدف اصلی این پژوهش ارزیابی عملکرد کتابخانه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان براساس روش تحلیل راهبردی SWOT است.
روش/ رویکرد پژوهش: روش پژوهش پیمایشی- تحلیلی و تلفیقی از روش مطالعات اسنادی و میدانی است و به‌منظور شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید کتابخانه‌های کانون، مطالعه بر روی کارکنان و کاربران فعلی کتابخانه مرجع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اعم از نویسندگان، مترجمان، تصویرگران و دیگر دست‌‌اندرکاران حوزه ادبیات کودک و نوجوان، مدیران کتابخانه‌های کانون مراکز استان‌ها و همچنین معاونان و مدیران عالی کانون صورت گرفت و با به‌کارگیری روش‌های آماری برای توصیف اطلاعات گردآوری شده از مطالعه میدانی و تحلیل داده‌های کیفیِ به‌دست آمده براساس مصاحبه حضوری ساختاریافته، براساس ماتریس swot  نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید استخراج شد.
یافته‌‌ها: ارتباط و تعامل بین حوزه‌های مختلف کودکان و نوجوانان با کتابخانه مرجع کانون کم است. کتابخانه مرجع کانون تنها به‌طور مستقیم با کارگزار بین‌‌المللی در ارتباط است. میزان آشنایی کارکنان با زبان خارجی در حد متوسط و درصد بسیار کمی از آنها با سایر زبان‌‌های خارجی آشنایی دارند. اکثر کتابخانه‌های کانون فاقد منابع خارجی برای کاربران خود هستند.
نتیجه‌‌گیری: براساس ماتریسSWOT، مجموع امتیازات کانون از لحاظ عوامل داخلی برابر 96/1 از حداکثر 4 امتیاز ممکن است. بنابراین درمجموع، کانون از نظر عوامل داخلی دچار ضعف است، اما در واکنش به عوامل خارجی کانون با امتیاز 34/2 در وضعیت میانه قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Performance Evaluation of the “Institute for Intellectual Development of Children and Young Adults Libraries in Iran based on SWOT

نویسندگان [English]

  • M. Zaaker-Shahrak 1
  • Z. Abzari 2
1 Ph.D of Library and Information Science
2 Associate Professor of Library and Information Science, Islamic Azad University, Tehran North Branch
چکیده [English]

Purpose: The aim of this study evaluating the performance of the Institute for Intellectual
Development of Children and Young Adults Libraries in Iran, using SWOT for strategic
analysis.
Design/Methodology/Approach: Data was collected using a questionnaire. Views of
managers of libraries in Tehran and all central branches in other provinces as well as users
of the Reference Library in Tehran were surveyed.
Findings: Communication and interactions of the libraries with the Reference Library is
weak. Branch Libraries throughout the country have little interaction with the Reference
library in Tehran. Only few librarians are familiar with foreign languages. Most libraries
don't have enough foreign sources in their collections.
Conclusion: According to the SWOT matrix, with regard to internal factors, the libraries
scored 1.96 out of 4 but in response to external factors they scored 2.34 out of 4.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Children and Young Adults- libraries
  • Iran-Performance Evaluation- SWOT