نظرسنجی در مورد استقرار سیستم شناسایی با فرکانس رادیویی (آر.اف.آی.دی.) در کتابخانه‌های دانشگاهی اصفهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات خوزستان

2 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه اصفهان

3 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه اصفهان

4 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف: شناسایی دیدگاه مدیران و کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی اصفهان در مورد امکان استقرار سیستم شناسایی با فرکانس رادیویی (آر.اف.آی.دی.) در کتابخانه‌های دانشگاهی دولتی شهر اصفهان براساس معیارهای مربوط به ارائه خدمات میز امانت به‌صورت خودکار، برقراری کنترل امنیتی، قفسه‌خوانی و کنترل موجودی، و اِعمال قوانین لازم برای مدیریت کتابخانه به‌صورت مکانیزه
روش/ رویکرد پژوهش:. جامعه آماری این پیمایش کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه‌های اصفهان، صنعتی اصفهان، و علوم پزشکی اصفهان (168 نفر) است. برای گرد‌آوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده شد. با استفاده از روش نمونه‌‌گیری تصادفی طبقه‌‌ای، نمونه 135 نفر تعیین شد.
یافته‌‌ها: استقرارسیستم شناسایی با فرکانس رادیویی (آر.اف.آی.دی.)خدمات میز امانت را ارتقاء می‌دهد، در سیاهه‌برداری و شناسایی مواد زائد تأثیر دارد، از اتلاف وقت مراجعین می‌کاهد، به قفسه‌خوانی کتابخانه مساعدت می‌کند، و به کنترل موجودی در طول مدت زمان کمک می‌کند.
نتیجه‌‌گیری: استقرار سیستم شناسایی با فرکانس رادیویی (آر.اف.آی.دی.) برای خدمات میز امانت، سیستم امنیتی، سهولت در انجام قفسه‌خوانی، و اعمال مدیریت مفید تلقی می‌شود. عوامل جمعیت‌‌شناختی  اندیشه استقرار سیستم شناسایی با فرکانس رادیویی (آر.اف.آی.دی.) در نوع دانشگاه و مدرک تحصیلی معنادار بوده است؛ یعنی بین عوامل جمعیت‌‌شناختی و آر.اف.آی.دی. ارتباط وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Views of university library staff and directors about deploying Radio-Frequency Identification (RFID) in Isfahan University Libraries

نویسندگان [English]

  • H. Naji-Isfahani 1
  • A. Shabani 2
  • A. Asemi 3
  • F. Naderi-Kharaji 4
1 Student of library and information science, Islamic Azad university, Science and Research Branch of Khoozestan
2 Professor, University of Isfahan
3 Assistant professor, University of Isfahan
4 M.A. of library and information science, University of Isfahan
چکیده [English]

Purpose: Exploring views of librarians and library directors about the possibility of installing
Radio-Frequency Identification (RFID) in the university libraries with regard to
circulation desk services, security, shelf reading, and inventory control, and management
purposes .
Design/Methodology/Approach: A questionnaire was used to collect data. Using stratified
sampling, views of 135 out of 168 librarians and directors of three University Libraries
in (University of Isfahan, University of Medical Sciences of Isfahan, and Isfahan University
of Technology) were sought.
Findings: Installing RFID improves the quality of services at the loan desk. It helps with
identification of unwanted materials, saves users’ time, and helps with shelf reading and
inventory control.
Conclusion: Deployment of RFID was considered more for circulation desk services, security
system, shelf reading, and library management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Isfahan
  • Iran
  • Library services
  • security systems
  • Radio-Frequency Identification (RFID)
  • Academic libraries