بررسی رفتار اطلاع‌یابی پژوهشگران پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی و مدیر اطلاع‌رسانی پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی

2 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی

چکیده

پژوهش حاضر با استفاده از روش پیمایشی، رفتار اطلاع‌یابی پژوهشگران پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی را مورد بررسی قرار می‌دهد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که انگیزه اصلی جست‌وجوی اطلاعات، انجام طرح‌های پژوهشی و روزآمد کردن اطلاعات تخصصی است و پژوهشگران از دو روش رسمی و غیررسمی به جست‌وجوی اطلاعات می‌پردازند. کتاب و برقراری ارتباط با پژوهشگران داخل و خارج از کشور از مهم‌ترین منابع رسمی و غیررسمی کسب اطلاعات در جامعه مورد بررسی به‌شمار می‌رود. مهم‌ترین موانع دسترسی به اطلاعات، نبود منابع در کتابخانه و کمبود امکانات جهت دریافت اطلاعات از خارج کشور است. پاسخگویان از هر دو منبع چاپی و غیرچاپی جهت جست‌وجوی اطلاعات استفاده می‌کنند. از میان منابع الکترونیکی اطلاعات، استفاده از اینترنت و پایگاه‌های اطلاعاتی تخصصی متداول است. کل جامعه مورد بررسی از پست الکترونیکی به‌عنوان مجرای تبادل اطلاعات استفاده می‌کنند. پایین بودن سرعت در دسترسی پژوهشگران به منابع در شبکه جهانی اینترنت، مشکل اصلی محققان به‌شمار می‌رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey on information seeking behavior of the researchers of the Jihad Keshavarzi Engineering Research Institute

نویسندگان [English]

  • Ali Radmehr 1
  • F. Tasviri Ghamsari 2

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information seeking bahavior
  • e-sources
  • Printed sources
  • Researchers
  • Engineering Research Institute