میزان رضایت دانشجویان از خدمات رایانه‌ای کتابخانه‌های علوم تربیتی و مرکزی دانشگاه اصفهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان

2 کارشناس تکنولوژی آموزشی

چکیده

رایانه‌ای کردن کتابخانه از یک‌سو، سرعت و دقت مورد تقاضای استفاده‌کنندگان و کارکنان کتابخانه را در ارائه خدمات تأمین می‌کند و از سوی دیگر، با کاهش یا حذف کارهای دستی و تکراری هزینه‌های اجرایی کتابخانه را در عصر کمبود منابع مالی پایین می‌آورد. پژوهش حاضر به‌منظور بررسی میزان رضایت دانشجویان از خدمات رایانه‌ای کتابخانه‌های علوم تربیتی و مرکزی دانشگاه اصفهان انجام شده است. روش تحقیق پیمایشی و جامعه آماری شامل دانشجویان مراجعه‌کننده به کتابخانه‌های علوم تربیتی و مرکزی دانشگاه اصفهان است. نمونه آماری نیز 100 نفر از دانشجویان مراجعه‌کننده به این کتابخانه‌ها هستند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه است. نتایج تحقیق نشان‌دهنده آن است که نگرش دانشجویان در مورد تأثیر رایانه بر ارائه خدمات کتابخانه‌ای مثبت بوده است. دسترسی آسان و سریع به منابع اطلاعاتی گوناگون از جمله امتیازات نظام‌های رایانه‌ای نسبت به نظام‌های سنتی است. البته تفاوت‌هایی در میزان رضایت دانشجویان در مقوله دسترس‌پذیری بین کتابخانه علوم تربیتی و مرکزی دیده می‌شود. در هر دو کتابخانه، نواقص و کاستی‌هایی در امکانات رایانه‌ای نظیر کمبود تعداد رایانه‌ها، نداشتن مهارت کافی برای استفاده از خدمات رایانه‌ای، کمبود امکانات مربوط به چاپ و تکثیر، روزآمد نشدن اطلاعات با وجود خدمات رایانه‌ای، کمبود امکانات مربوط به چاپ و تکثیر، روزآمد نشدن اطلاعات با وجود خدمات رایانه‌ای، و پایین بودن میزان همکاری‌های بین کتابخانه‌ای مشاهده می‌شود. در پایان مقاله، توصیه‌هایی در زمینه افزایش منابع رایانه‌ای، آموزش مراجعان، غنی و روزآمد کردن منابع، و تقویت و ترویج امانت بین کتابخانه‌ای ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of students' satisfaction from computerized services in the central library and the school of education library

نویسندگان [English]

  • B.E. Zamani 1
  • T. Allahdadian 2

کلیدواژه‌ها [English]

  • university library
  • Satisfaction
  • computers
  • access
  • Information
  • computerized facilities