نقد و بررسی: تبدیل نقاط ضعف به نقاط قوت: راهکارهایی برای آینده کتابداری و اطلاع‌رسانی

شناسنامه علمی شماره

نویسنده

استاد گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه تهران


عنوان مقاله [English]

Review: Turning weakness into strength: strategies for future LIS

نویسنده [English]

  • G. Fadaei
احمدی، احمد (1388). بن‌لایه‌های شناخت. تهران: سمت.
حائری، مرتضی (1361). کاوشهای عقل نظری. تهران: امیرکبیر
رهادوست، فاطمه (1386). فلسفه کتابداری و اطلاع‌رسانی. تهران: کتابدار.
سبزواری، ملاهادی (1296 ق.) منظومه حکمت. تهران: بی‎جا.
سلیمانی امیری، عسکری (1388). منطق و شناخت‌شناسی. قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
فدائی، غلامرضا (1384). علم و عمل در جلوه معرفت. ارائه شده در بزرگداشت آیه‌الله مدنی، تبریز.
-----------  (1387). علم و ادراک و نحوه تشکیل آن. معرفت فلسفی، 6 (2)، 131-164.
----------- (1389). طرحی نو در طبقه‌بندی علوم. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.
----------- (1389).کتابداری و اطلاع‌رسانی؛ رشته یا میان رشته.ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕﻣﯿﺎﻥ‌ﺭﺷﺘﻪﺍﯼ ﺩﺭ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ، 2 (2)، 1- 18.
----------- (1389). مقدمه‌ای بر هویت کتابداری و اطلاع‌رسانی. تهران: نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور.
لیس، دیوید؛ آلن، تام؛ و ویلسون، تام (1381). علم اطلاع رسانی و نظامهای اطلاعاتی: موضوعاتی مرتبط، رشته هایی جدا. ترجمه رحمت الله فتاحی. در مبانی، تاریخچه و فلسفه علم اطلاع رسانی (گزیده مقالات)/ به کوشش علیرضا بهمن آبادی. تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 85- 120.
Belkin, N. J. (1990). The cognitive view point in information science. Journal of Information Science, 16, 11-15.
Brier, S. (2003). The cybersemiotic model of communication: an evolutionary view on the threshold between semiosis and informational exchange.TripleC, 1 (1) 71-94.
Brookes, B. C. (1974). The fundamental problem of information science. In Horsnell, V. (Ed.), Informatics 2: Proceedings of a conference held by the Aslib co-ordinate indexinggroup on 25-27 March 1974 at New College Oxford, 42-49. London: Aslib.
Budd, J. M. (2001). Information seeking in theory and practice; rethinking public services in libraries. Reference & User Services Quarterly, 40 (3), 256-263.
Dalrymple, P. W. (2001). A quarter century of user-centered study: the impact of Zweizig and Dervin on LIS research. Library & Information Science Research, 23, 155–165.
Dervin, B. (1989). Users as research inventions: How research categories perpetuate inequities. Journal of Communication, 39, 216-232.
Harris, M. H. (1986). The dialectic of defeat: Antimonies in research in library and information science. Library Trends, 34 (3) 515-531.
Hjørland, B. (2000). Library and Information Science: Practice, theory, and philosophical basis. Information Processing and Management, 36 (3), 501-531.
Hjørland, B. (2002a), Epistemology and the Socio-Cognitive Perspective in Information Science. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 53 (4), 257-270.
------------- (2002b). Epistemology and the socio-cognitive perspective in information science. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 53 (4) 257-270.
Hjørland, B., & Albrechtsen, H. (1995). Toward a new horizon in information science: Domain analysis. The Journal of the American Society for Information Science, 46 (6) 400-426.
Ingwersen, P. (1992). Information and information science in context. Libri, 42 (2), 99-135.
Ingwersen, P., & Järvelin, K. (2005). The turn: Integration of information seeking andretrieval in context. Dordrecht: Springer.
Kuhn, T. (1970). The structure of scientific revolutions (2nd Ed). Enlarged, Chicago: University Of Chicago Press.
Miller, G. A. (2003). The cognitive revolution: a historical perspective. TRENDS in Cognitive Science, 7 (3) 141-144.
Nolin , J., &Astrom, F. (2010). Turning weakness into strength: strategies for future LIS. Journal of Documentation, 66 (1), 7-27.
Rayward, W. B. (2004). Scientific and technological information systems in their many contexts: the imperatives, clarifications, an inevitability of historical study. In Rayward, W. B. & Bowden, M. E. (eds.), The History and Heritage of Scientific and Technological Information Systems: Proceedings of the 2002 Conference, (1-11). Medford, NJ: Information Today.
Saracevic, T. (1999). Information science. Journal of the American Society for Information Science, 50 (12) 1051-1063.
------------- (2010). Turning weakness into strength: strategies for future LIS. Journal of Documentation, 66 (1), 7-27.
Talja, S., & Hartel, J. (2007). Revisiting the user-centered turn in information science research: an intellectual history perspective. Information Research, 12 (4). Retrieved Feb, 10, 2009, from http://InformationR.net/ir/12-4/colis/colis04.html
 Vakkari, P., & Cronin, B. (Eds) (1996).Conception of library and Information Science: Historical, Empirical and Theoretical Perspectives, (5-27). London: Taylor Graham.
Weaver, W., & Shannon, C. E. (1963).The Mathematical Theory of Communication. University of Illinois Press. Retrieved 26 Aug., 2015, from http://books.google.com/?id=dk0n_eGcqsUC&pg=PP1&dq=inauthor:shannon+inauthor:weaver
Wilson, T. D. (2003). Philosophical foundations and research relevance: Issues for information research. Journal of information science, 29 (6) 445-452.
Wouters, P. (2007). The information turn: on the implications of digital research objects for the humanities and social sciences. Keynote paper presented at the Sixth Conference on Conceptions of Library and Information Science (CoLIS6): ‘Featuring the Future’, 13-16 August, Borås, Sweden, T.D. Wilson, University of Sheffield.
Zins, C. (2007). Conception of Information Science. JASIST, 58 (3), 645-672.
Zweizig, D. L. (1976). With our eye on the user: Needed research for information and referral in the public library. Drexel Library Quarterly, 12, 48–58.