فهرست‌نویسی نشریات عربی در کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

2 استادیار سازمان اسناد و کتابخانة ملی جمهوری اسلامی ایران

3 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، سازمان اسناد و کتابخانة ملی جمهوری اسلامی ایران

چکیده

هدف: تحلیل وضعیت فهرست‌نویسی نشریات عربی کتابخانة ملی جمهوری اسلامی ایران.
روش/ رویکرد پژوهش: تعداد 808 عنوان نشریة عربی موجود در کتابخانة ملی به‌روش پیمایشی- تطبیقی و با استفاده از سیاهة وارسی مورد بررسی قرار گرفت.
یافته‌ها: بررسی عناصر کتابشناختی داده‌های فهرست‌نویسی نشان داد که عنوان کامل و شرح پدیدآور، محل، و تاریخ نشر از نظر قواعد انگلوامریکن در وضعیت مناسبی قرار دارد؛ اما وجه تسمیه، عنوان به زبان دیگر و سایر اطلاعات عنوان، نام ناشر، محل تولید، پیوست‌ها، و ناحیة یادداشت‌ها وضعیت استانداردی ندارند. همچنین رده‌بندی‌ها نشان از پراکندگی موضوعی نشریات عربی دارد؛ به‌طوری که تاریخ بیشترین و ادیان کمترین فراوانی را در میان رده‌های موضوعی نشریات عربی دارد.
نتیجه‌‌گیری: میزان استفاده از قواعد انگلوامریکن در فهرست‌نویسی نشریات عربی کتابخانة ملی ضعیف و نامناسب است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Cataloging of Arabic Periodicals in National Library of Iran

نویسندگان [English]

  • A. Bozorgi 1
  • R. Khanipour 2
  • Z. Modarresi 3
چکیده [English]

Purpose: The status analysis of Arabic periodicals cataloging in National Library of Iran.
Methodology/Approach: 808 titles of Arabic periodicals in the National Library of Iran were analysed using comparative survey along with a checklist. Statistical hypothesis testing and binomial distribution were used for data analysis.
Results: Bibliographic analysis showed that the complete title and author description are appropriate but the appellation, title in other languages and other title information are not in a proper condition. Also, the region, place and date of publication are appropriate but the publication name, production place, appendices and parts of periodicals are not. The title key is proper unlike the note parts. The classification reflects subject dispersal and is somehow appropriate. The most and the least frequencies are related to History and Religion respectively.
Conclusion: Using Anglo-American rules in Arabic periodicals' organization in the National Library of Iran is in a poor condition. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • organization
  • Arabic periodicals
  • National library of Iran
  • Anglo-American Rules
اساسنامة سازمان اسناد و کتابخانه ملی ]بی‌تا[. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.

عبداللهی، مریم (1383). ارزیابی وضعیت فهرستنویسی منابع الکترونیکی براساس قواعد انگلوامریکن در کتابخانه‌های دانشگاهی و آرشیوهای موجود در شهر تهران. پایان‌نامة کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال.

فعال، سهیلا (1389). بررسی تطبیقی استانداردهای فهرستنویسی توصیفی منابع غیرکتابی (چاپی و غیرچاپی) و ارائه طرح پیشنهادی دستنامه برای کتابخانه‌ها و آرشیوهای ایران. پایان‌نامة کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال.

محسنی، حمید (1385). مدیریت مجلات. تهران: کتابدار.

میرحیدری، مریم‌السادات (1390). میزان انطباق فهرست‌نویسی توصیفی پیشینه‌های کتابشناختی کتاب‌های فارسی موجود در لوح فشردة کتابشناسی ملی ایران (84-88) با AACR2. پایان‌نامة کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال.

Brubaker, J.; Fenwick, E.; Olson, C.; & Snow, C. (2011). From alphabetized to classified: Reorganizing a large periodicals collection. Serials Review, 37 (1), 26–28.