تأثیر سبک‌ شناختی، نوع وظیفه، و میزان تجربه بر عملکرد جستجوی کاربران در وب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی؛ معاون کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

هدف: مطالعۀ رفتار جستجوی کاربران در وب و تأثیر سبک‌های شناختی کلی‌نگر و جزئی‌نگر، نوع وظیفه، و میزان تجربه بر عملکرد جستجو.
روش/ رویکرد پژوهش: روش پژوهش ترکیبی و از نوع کاربردی است. در بخش کیفی، تحلیل داده‌ها با استفاده از روش تحلیل محتوا بود و در بخش کمّی از روش پیمایشی تحلیلی استفاده شد. جامعۀ پژوهش 44 پژوهشگر در حوزه‌های مختلف علوم بودند. از آزمون سبک ‌شناختی رایدینگ، پرسشنامۀ تجربۀ وب، و سه وظیفۀ جستجو به‌عنوان ابزار گردآوری داده‌ها استفاده شد.
یافته‌ها:در رفتار جستجوی اطلاعات افراد با سبک‌های شناختی کلی‌نگر و جزئی‌نگر از نظر توصیفی تفاوت‌هایی وجود دارد؛ کلی‌نگرها از تعداد راهبرد‌های بیشتری نسبت به جزئی‌نگرها برای تکمیل سه وظیفه استفاده کردند. در عملکرد جستجوی افراد با سبک ‌شناختی کلی‌نگر و جزئی‌نگر تفاوت‌هایی وجود دارد. افراد با سبک ‌شناختی جزئی‌نگر نسبت به کلی‌نگر زمان بیشتری را صرف و تعداد گره‌های بیشتری را برای تکمیل وظایف بازدید کردند. تحلیل آماری بین سبک‌های شناختی کلی‌نگر و جزئی‌نگر در مدت زمان تکمیل وظایف و در تعداد گره‌های بازدیدشده برای تکمیل وظایف تفاوت معناداری نشان نداد. بین سطوح وظایف و بین سبک شناختی و میزان تجربه در مدت زمان تکمیل وظایف و تعداد گره‌های بازدیدشده تفاوت معناداری وجود نداشت. هیچ تفاوت معناداری بین نوع وظیفه و سبک‌های شناختی در مدت زمان تکمیل وظایف و تعداد گره‌های بازدیدشده مشاهده نشد.
نتیجه‌گیری: انتظار می‌رود نتایج این مطالعه از یک‌سو بتواند به بهبود درک رفتار جستجوی کاربران در وب بر مبنای سبک‌های شناختی رهنمودهایی برای آموزش کاربر و طراحی ابزارهای جستجو در وب فراهم نماید و از سوی دیگر بتواند به ایجاد و توسعه مدل‌های رفتار جستجوی کاربران وب کمک کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Cognitive Styles, Task Types and the Experience on User's Web Search Performance

نویسنده [English]

  • M. Asadi
چکیده [English]

Purpose: To study the user's search behavior on the web and the impact of wholist-analytic cognitive styles, task types and search experience on their performance.
Methodology/Approach: This is an applied research using mixed methodology approach. The qualitative part is analyzed using content analysis and for the quantitative part survey is employed. The population consists of 44 researchers in different science fields. Data collected using Riding's Cognitive Style Analysis test, Web experience questionnaire and three search tasks.
Results: There exist some differences in search behavior of people with wholist and analytic cognitive styles, such that wholists use more search strategies for fulfilling tasks compared to analytic users. Also, search performance of two groups was different. Analytic users spent more time and visited more nodes to accomplish their tasks. However, the statistical analysis shows no significant difference between wholist and analytic users regarding the number of visited nodes and the time spent on finishing a task. Moreover, there was no significant difference between task levels and also between cognitive styles and experience in number of visited nodes and the time spent to retrieve information. Also, the statistical result considering difference between task types and cognitive styles follows the same rule.
Conclusion: The research findings can help in better understanding users' web search behavior in terms of their cognitive styles; also the practical implication of the research is in user training and designing search tools. Besides, this research can be used in developing models for web search.

کلیدواژه‌ها [English]

  • User's search behavior
  • Cognitive style
  • Experience
  • Search types
  • Search performance
  • Information retrieval
  • Web
  • information seeking behavior
آبام، زویا؛ فتاحی، رحمت اله؛ پریرخ، مهری؛ و صالحی فدردی، جواد (1390). بررسی چگونگی تعامل کاربران مختلف با محیط فرا پیوندی وب و مطالعه عملکرد آنها در جستجوی مروری. فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 55 (3)، 51-81.

اسدی، مریم (1392). تحلیل رفتار اطلاع‌یابی پژوهشگران حوزه‌های مختلف علوم در استفاده از وب براساس سبک‌های شناختی و ارائه الگوهای موجود. رسالة دکتری،. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران.

بیگی، عباس (1380). هنجاریابی مقدماتی آزمون تحلیل سبک‌های شناختی رایدینگ در دانش آموزان کلاس اول و دوم دبیرستان.پایان‌نامة کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت معلم، تهران.

حریری، نجلا؛ اسدی، مریم؛ نوشین‌فرد، فاطمه (1393). تحلیل رفتار جستجوی اطلاعات پژوهشگران حوزه‌های مختلف علوم از وب براساس سبک‌های شناختی کلامی و تصویری. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 29 (4)، 1007-1036.

خسروجردی، محمود؛ ایرانشاهی، محمد (1388). رابطة دانش پیشین با رفتار اطلاع‌جویی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران. فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات، 25 (1)، 91-109.

میرزابیگی، مهدیه (1391). بررسی قضاوت ربط و معیارهای مورد استفاده دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در فرایند گزینش و ارزیابی منابع اطلاعاتی از رویکرد نظریه سبک ‌شناختی کل‌گرا- تحلیلی رایدینگ. پایان نامه دکتری، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، مشهد.

Amadieu, F., Tricot, A., & MarinéDo, C. (2005). Hypertexts favor comprehension and learning for experts? The effects of prior knowledge diversity. Paper presented at the ICLEPS conference.

Aula, A., & Nordhausen, K. (2006). Modeling successful performance in Web searching. Journal of the aAmerican society for information science and technology, 57(12), 1678-1693.

Aula, A. & Nordhausen, K. (2005). Modeling successful performance in web search. Departement of Computer Sciences, University of Tampere; Series of Publications D- Net Publications; D-2005-4, 1-44. 

Byström, K. (2002). Information and information sources in tasks of varying complexity. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 53 (7), 581-591.

Chen, S. Y., Magoulas, G. D., & Macredie, R. D. (2004). Cognitive styles and users’ responses to structured information representation. International Journal on Digital Libraries, 4 (2), 93-107.

 Ellis, D., Ford, N., & Wood, F. (1993). Hypertext and learning styles. The Electronic Library, 11(1), 13-18.

Ford, N., Eaglestone, B., Madden, A. ,&Whittle, M. (2009). Web searching by the “general public”: An individual differences perspective. Journal of Documentation, 65 (4), 632-667.

Ford, N., Miller, D., & Moss, N. (2005). Web search strategies and human individual differences: Cognitive and demographic factors, Internet attitudes, and approaches. Journal of the American society for information science and technology, 56 (7), 741-756.

Ford, N., Wilson, T. D., Foster, A., Ellis, D., & Spink, A. (2002). Information seeking and mediated searching. Part 4. Cognitive styles in information seeking. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 53 (9), 728-735.

Frias-Martinez, E., Chen, S. Y., & Liu, X. (2008). Investigation of behavior and perception of digital library users: A cognitive style perspective. International Journal of Information Management, 28 (5), 355-365.

Goldstein, K. M., & Blackman, S. (1978). Cognitive style: Five approaches and relevant research. John Wiley & Sons.

Graff, M. (2005). Individual differences in hypertext browsing strategies. Behaviour & Information Technology, 24 (2), 93-99.

 

 

Hariri, N., Asadi, M., & Mansourian, Y. (2014). The impact of users’ verbal/imagery cognitive styles on their Web search behavior. Aslib Journal of Information Management, 66 (4), 401-423.

Hawk, W. B., & Wang, P. (1999). Users' Interaction with the World Wide Web: Problems & Problem-Solving. In Proceedings of the ASIS Annual Meeting (Vol. 36, pp. 256-70).

Hoelscher, C., & Strube, G. (2000). Web search behavior of internet experts and newbies. Paper presented at Proceedings of the Ninth International World Wide Web Conference. Retrieved 2014, from http:// www.www9.org/w9cdrom/81/81.html

 Hung, T. Y. (2005). Search moves and tactics for image retrieval in the field of journalism: A pilot study. Journal of Educational Media & Library Science, 42 (3), 329–346.

 Khan, K., & Locatis, C. (1998). Searching through the cyberspace: the effects of link display and link density on information retrieval from hypertext on the World Wide Web. Journal of the American Society for Information Science, 49 (2), 176-182.

Kim, K. S. (1998). Information seeking behavior on the World Wide Web: Effects of cognitive style, online database search experience and task type on search performance. University of Texas.

Kim, K. S. (2001). Information-seeking on the Web: Effects of user and task variables. library & Information Science Research, 23 (3), 233-255.

Kim, K. S., & Allen, B. (2002). Cognitive and task influences on Web searching behavior. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 53 (2), 109-119.

Kim, H., Yun, M., & Kim, P. (2004). A comparison of web searching strategies according to cognitive styles of elementary students. In Computational Science and Its Applications–ICCSA 2004 (892-901). Springer Berlin Heidelberg.

 Kinley, K., & Tjondronegoro, D. (2010a). User-Web Interactions: How Wholistic/ Analytic Web Users Search the Web? ACM Digital Library, Retrieved 10 October 2015, from http://portal.acm.org/dl.cfm

Kinley, K., & Tjondronegoro, D. (2010b). The impact of users’ cognitive style on their Navigational behaviors in web searching. In Proceedings of 15th Australasian Document Computing Symposium (ADCS), 10 December, University of Melbourne, Melbourne, Victoria.

Kinley, K., Tjondronegoro, D., & Partridge, H. (2010). Web searching interaction model based on user cognitive styles. In Proceedings of the 22nd Conference of the Computer-Human Interaction Special Interest Group of Australia on Computer-Human Interaction (pp. 340-343). OZCHI 2010, November 22-26, Brisbane, Australia.

Kinley, K., Tjondronegoro, D., Partridge, H., & Edwards, S. (2012, November). Human-computer interaction: the impact of users' cognitive styles on query reformulation behaviour during web searching. In Proceedings of the 24th Australian Computer-Human Interaction Conference (299-307). ACM.

Kinley, K., Tjondronegoro, D., Partridge, H., & Edwards, S. (2014). Modeling users' web search behavior and their cognitive styles. Journal of the Association for Information Science and Technology, 65(6), 1107-1123.

Lazonder, A. W., Biemans, H. J., & Wopereis, I. G. (2000). Differences between novice and experienced users in searching information on the World Wide Web. Journal of the American Society for Information Science, 51(6), 576-581.

 Li, Y. (2010)., An exploration of the relationships between work tasks and users' interaction performance. Proc. Am. Soc. Info. Sci. Tech., 47, 1–9. doi: 10.1002/meet.14504701127

 Liu, C., Gwizdka, J., Liu, J., Xu, T. and Belkin, N. J. (2010)., Analysis and evaluation of query reformulations in different task types. Proc. Am. Soc. Info. Sci. Tech., 47, 1–9. doi: 10.1002/meet.14504701214

 Marchionini, G. (1995). Information seeking in electronic environments.New York: CambridgeUniversity Press.

 Marchionini, G. (1989). Information seeking strategies of novices using a full-text electronic encyclopedia. Journal of the American Society for Information Science, 40 (1), 54–66.

 Minetou, C. G., Chen, S. Y., & Liu, X. (2008). Investigation of the use of navigation tools in web-based learning: A data mining approach. Intl. Journal of Human–Computer Interaction, 24(1), 48-67.

 Navarro-Prieto, R., Scaife, M., & Rogers, Y. (1999, July). Cognitive strategies in web searching. In Proceedings of the 5th Conference on Human Factors & the Web (pp. 43-56). Retrieved 10 October 2015, from http://zing.ncsl.nist.gov/hfweb/ proceedings/navarro-prieto/index.htmlS.

 Palmquist, R. A., & Kim, K. S. (2000). Cognitive style and on line database search experience as predictors of web search performance. Journal of the American Society for Information Science, 51 (6), 558-566.

 Riding, R., & Cheema, I. (1991). Cognitive styles—an overview and integration. Educational psychology, 11(3-4), 193-215.

 Saito, H., & Miwa, K. (2002). A cognitive study of information seeking process in the www: The effects of searcher’s knowledge and experience. Paper presented at the Proceedings of the Second 44 International Conference on Web Information Systems Engineering (WISE’01) (pp. 0321). IEEE.

Shih, P. C., Munoz, D., & Sánchez, F. (2006). The effect of previous experience with information and communication technologies on performance in a Web-based learning program. Computers in human behavior, 22 (6), 962-970.

Tjondronegoro, D., Spink, A., & Jansen, B. J. (2009). A study and comparison of multimedia web searching: 1997–2006. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 60 (9), 1756-1768.

Wang, P., Hawk, W. B., & Tenopir, C. (2000). Users' interaction with World Wide Web resources: an exploratory study using a holistic approach. Information Processing and Management, 36 (2), 229-251.

White, R. W., Dumais, S., & Teevan, J. (2008, July). How medical expertise influences web search interaction. In Proceedings of the 31st annual international ACM SIGIR conference on Research and development in information retrieval (791-792). ACM.

Xie, I. (2008). Interactive information retrieval in digital environments. Hershey: IGI Global Inc.

 Yong, L. T. & Kong, T. E. (2000). Effect of cognitive and problem solving style on Internet search tool: a framework of user-oriented evaluation. In Proceedings of the 4th European Conference on Research and Advanced Technology for Digital Libraries (ECDL '00), Luis Borbinha and Thomas Baker (Eds.), 389-394. London, UK: Springer-Verlag.