بیست سال تولید علم در پژوهشکده مهندسی سازمان فضایی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی پژوهشکده سامانه‏های حمل‏ و نقل فضایی، پژوهشگاه فضایی ایران

2 دانشیار پژوهشکده سامانه‏های حمل‏ و نقل فضایی، پژوهشگاه فضایی ایران

3 استادیار پژوهشکده سامانه‏های حمل‏ونقل فضایی، پژوهشگاه فضایی ایران

چکیده

هدف: بررسی میزان تولیدات علمی پژوهشگران پژوهشکده مهندسی سازمان فضایی ایران در سال‏های 1369- 1388 است.
روش/ رویکرد پژوهش: روش کتاب‌سنجی، جامعه آماری تولیدات علمی پژوهشگران شاغل در پژوهشکده مهندسی است.
یافته‌ها: طی سال‌های مورد بررسی 1012 اثر علمی شامل 969 عنوان مقاله، 11 عنوان کتاب، و 32 عنوان ثبت اختراع تولید شده است. بیشترین تعداد مربوط به سال 1382 و کمترین مربوط به سال 1369 است. از بین قالب‌های مختلف انتشاراتی، سهم مقالات ارائه‌‌شده در کنفرانس‌های ملی بیش از سایر قالب‌هاست. 98 درصد تولیدات علمی تألیف و تنها 2 درصد ‌ترجمه بوده است. بالاترین سرانه تولید به معاونت پژوهشی اختصاص دارد. نسبت مقالات منتشرشده در مجلات داخلی به مقالات منتشرشده در مجلات خارجی 45/1 است. 5/5 درصد از تولیدات پژوهشگران در نشریات نمایه‌‌شده در ISI منتشرشده و روند روبه رشد داشته است. پراستنادترین مقاله با 15 بار استناد در سال 2007 منتشر شده است.
نتیجه‌گیری: تولیدات علمی پژوهشگران پژوهشکده مهندسی در بازه زمانی موردنظر روند روبه رشدی داشته، ولی این رشد منظم نبوده است. برای اینکه روند روبه رشد تولیدات علمی در سال‏های آینده نیز ادامه داشته باشد، لازم است بر تقویت فعالیت‌های پژوهشی تأکید بیشتری شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

20 Years of Scientific Production at the Engineering Research Institute (ERI) in Iran

نویسندگان [English]

  • F. T. Ghamsari 1
  • H. Salehi 2
  • S. Shakhesi 3
1 B.A, LIS, Institute for Space Transportation Systems
2 Associate Professor, Institute for Space Transportation Systems, Iranian Space Research Center
3 Assistant Professor, Institute for Space Transportation Systems, Iranian Space Research Center
چکیده [English]

Purpose: This paper reports the number of scientific papers published by Engineering Research Institute (ERI) researchers between 1990 and 2009.
Methodology: Bibliometrics.
Findings: ERI researchers have published 969 journal articles, 11 books and 32 patents (sum = 1012). Years 2003 and 1990 recorded highest and lowest number of publications accordingly. Only 2 percent of publications is translation. Languages of publications were Persian, English, and French. Majority of articles have more than one author. Co-efficiency of collaboration is 0/53 which is an acceptable level of participation. In 84/1% cases, ERI’s partner has been the corresponding author, with lower rate in articles indexed in ISI. Only 5.5 percent of journal publications appeared in ISI indexed journals. Most frequently cited article was published in 2007.
Conclusion: Scientific productions show a non-linear growing trend. To ensure growing trend in the coming years, additional support is required.

کلیدواژه‌ها [English]

  • scientific production-scientific information-scientific collaboration-researchers
  • Engineering Research Institute (ERI)