ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه مرکزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

3 عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا

چکیده

پژوهش حاضر به منظور ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه مرکزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، از دیدگاه کاربران، انجام شده است. پژوهش در دو مرحله صورت گرفته است. ابتدا با مراجعه به محل کتابخانه و مشاهده مستقیم، به تطبیق کتابخانه مذکور با استانداردهای کتابخانه‌های تخصصی ایران پرداخته شد. سپس، با استفاده از پرسشنامه سروکوآل کیفیت خدمات این کتابخانه در دو سطح مطلوب و موجود  به تفکیک در دو گروه کاربران سازمانی و غیرسازمانی مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد اختلاف معناداری بین این دو سطح (موجود و مطلوب) وجود دارد. بیشترین فاصله مربوط به "داشتن مجموعه‌ای مناسب و مرتبط از منابع اطلاعاتی" است. همچنین نظرات این دو گروه از کاربران در مورد وجود فاصله بین وضعیت موجود و مطلوب جداگانه بررسی شد که یافته‌ها نشان داد نظرات هر دو گروه یکسان است، اما مقدار این اختلاف در هر دو گروه متفاوت می‌باشد. در ادامه همچنین ترتیب اهمیت ابعاد مطرح شده از دید کاربران مورد بررسی قرار گرفت که به طور کلی "خدمات اطلاعاتی مرتبط" دارای بیشترین اهمیت از نظر کاربران کتابخانه می‌باشد. علاوه بر این، با استفاده از شیوه تحلیل عاملی، شش فاکتور مهم و مؤثر کیفیت خدمات استخرج شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Service quality in the Central Library of Management and Planning Organization

نویسندگان [English]

  • M.S. Darakhshan 1
  • M. Hassanzadeh 2
  • S. Rezaei Sharifabadi 3

کلیدواژه‌ها [English]

  • the Central Library of the Management and Planning Organization
  • service quality
  • Evaluation
  • measurement
  • Iranian Special Libraries Standards
  • ServQual