مقایسه بخش مجموعه‌سازی نرم‌افزا‌رهای رسا و سافام به منظور پیشنهاد الگوی مناسب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 داتشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

2 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی

چکیده

هدف: شناسایی و ارزیابی عناصر و ویژگی‌های مهم در طراحی بخش‌های  مجموعه‌سازی درنرم افزارهای رسا و سافام.
روش/ رویکرد پژوهش: ابزار گردآوری داده هاسیاهه تهیه‌شده براساس نرم‌افزارهای معرفی‌شده در خارج و منابع موجود بود. سیاهه‌وارسی براساس نظر متخصصان و صاحبنظران تهیه و تکمیل شد. معیارها در هشت عنصر اصلی و 203 ویژگی فرعی قرار گرفتند. اعتبار هر معیار با مشورت با متخصصان و صاحبنظران کنترل شد.
یافته‌ها: نرم‌افزار سافام 76 درصد و نرم‌افزار رسا 62 درصد با عناصر و ویژگی‌های  پیشنهادشده همخوانی داشتند. در نرم‌افزار سافام 8 عنصر سیاهه و نرم‌افزار رسا 6 عنصر آنن را شامل می‌شد و فاقد دو عنصر بودجه و پیگیری منابع بود. هر دو نرم افزار به تمامی این عناصر اهمیت بسیار  داده اند. ویژگی‌ها در عناصر امور مالی و ثبت صورتحساب، بودجه و پیگیری منابع با امتیاز 6 از اهمیت بسیار برخوردار بودند. ویژگی‌های عناصر جست‌وجو و کارگزار با امتیاز 7/5 ، ویژگی‌های عنصر سفارش با امتیاز 1/5 ، و ویژگی‌های عناصر قابلیت عمومی و ثبت منابع با کسب 9/4 در رتبه های دوم تا چهارم قرار گرفتند.
  نتیجه‌‌گیری: عناصر و ویژگی‌های مهم برای ارائه الگو در بخش مجموعه‌سازی نرم‌افزار کتابخانه‌ای مشخص شد ویژگی‌هایی کم اهمیت تر حذف شدند ، الگوی نرم‌افزار مجموعه‌سازیی با مرکزیت عنصر سفارش منابع طراحی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Acquisition Modules in RASA and SAFAM Library Applications: Proposing a Model

نویسندگان [English]

  • M. Nowkarizi 1
  • R. Naghibiyan 2
1 Associate Professor, University of Birjand mnowkarizi@um.ac.ir (Corresponding author)
2 M.A. LIS
چکیده [English]

Purpose: Evaluates acquisition modules of two library applications, namely RASA (used in National Library of Iran) and SAFAM (used in Astane-Qods Library).
Method/ Design: Data was collected using a checklist developed through examining a wide range of existing library software and relevant literature. The checklist was validated by experts in the field. Final criteria were classified into eight categories consisting of 203 features. Relative significance of each component and feature was decided by experts using a 6-point scale
Findings: SAFAM was 76% and RASA was 62% compatible with the criteria. In SAFAM, all of the 8 components in the checklist were included, but only 6 of were available in RASA. The two components absent in RASA included funding and claiming. Features of the finance and billing, budgeting, and resource claiming components with a score of 6 were more importance. Search and agent (dealer) components ranked second with a score of 5.7. Resource ordering component scored 5.1 and ranked third. Features of general ability and resource with a score of 4.9 stayed in the fourth place.
Conclusion: Important features and components of an acquisitions module are identified.