بررسی فرهنگ سازمانی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی براساس مدل دنیسون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی

2 استاد گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه اصفهان

3 دانشیار گروه مدیریت آموزشی دانشگاه اصفهان

4 دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف: بررسی فرهنگ سازمانی کتابخانه ملی براساس مدل دنیسون.
روش/رویکرد پژوهش: روش توصیفی- پیمایشی. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد دنیسون با 60 سؤال و چهار بخش گردآوری شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی، با استفاده از نرم‌افزار SPSS20 انجام شد.
یافته‌ها: هر چهار بُعد اصلی فرهنگ سازمانی در کتابخانه ملی دارای نمره متوسط و پایین‌تر است. بیشترین امتیاز در بُعد مشارکت‌پذیری و کمترین امتیاز در متغیر سازگاری حاصل شده است. بالاترین میانگین شاخص‌های فرهنگ سازمانی، مربوط به توانمندسازی با میانگین 3/21 و کمترین شاخص با میانگین 69/2 مربوط به توافق بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Organizational Culture in the National Library of Iran against Denison Model

نویسندگان [English]

 • R. Mortazavi Alvan 1
 • A. Shabani 2
 • S. Rajaeipour 3
 • A. M. Azabakhsh 4
چکیده [English]

Purpose: Evaluation of Organizational Culture in National Library of Iran against Denison Model
Methodology/Research Design: Data was collected using a standard Denison questionnaire of 60 questions in four sections, and analyzed at descriptive and inferential statistics levels using SPSS application.
Findings: Scores gained were medium to minimum. Highest score was for involvement and lowest for consistency. Highest mean of organizational culture was for empowerment (=3.21) and lowest was for agreement (=2.69).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Organizational culture
 • Denison Model
 • National library of Iran
 • Involvement
 • Consistency
 • Adoptability
 • Mission