نقش معاونان پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای منطقه هشت در اداره و پیشرفت کتابخانه‌ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مشخص کردن میزان آگاهی معاونان پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای منطقه هشت از کتابخانه و نقش آن در اداره و پیشرفت کتابخانه‌ها انجام شده است. بالا رفتن سطح شناخت معاونان از کتابخانه و حمایت و توجه بیشتر نسبت به کتابخانه و جدی‌تر گرفتن مسائل و مشکلات آن از اهداف دیگر این پژوهش بوده است. روش تحقیق پیمایشی از نوع توصیفی می‌باشد. پرسشنامه‌ای با 30 سؤال بسته طراحی و در بین 43 معاون پژوهشی و معاون دانشکده‌ای که جامعه آماری را تشکیل می‌دهند توزیع شد. هر پرسشنامه شامل چهار بخش است: مشخصات کلی کتابخانه‌ها، مشخصات کلی معاونان، دیدگاه معاونان، و وضعیت قبلی کتابخانه‌ها. این پرسشنامه توسط معاونان پژوهشی تکمیل گردید. اطلاعات آماری از کتابخانه‌ها دریافت شد. پس از جمع‌آوری اطلاعات، وضعیت فعلی بررسی و نتیجه با استانداردهای دانشگاهی مقایسه گردید. نتایج و یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد اکثر معاونان معتقدند منابع، تجهیزات، فضا، و نیروی انسانی در کتابخانه‌های مورد پژوهش کافی است. در صورتی‌که در ضمن پژوهش و مقایسه آمار موجود با استانداردها مشخص شد شرایط فعلی کتابخانه‌ها نامناسب بوده و این امر حاکی از عدم آگاهی و شناخت معاونان نسبت به کتابخانه‌های محل خدمت ایشان است. همچنین مشخص شد کتابخانه واحد شهرری بیشترین و واحد شهریار کمترین میزان تطابق با استانداردهای دانشگاهی را داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An examination of the role of research deputies of Islamic Azad University branches in Region 8 in the management and progress of libraries

نویسنده [English]

  • M. Torabi Alamooti

کلیدواژه‌ها [English]

  • Library
  • Management
  • progress
  • research deputy
  • Islamic Azad University