مقایسه استنادهای سنتی و تحت وب به مقالات مجلات دسترسی آزاد در حوزه علوم انسانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانش‌آموخته دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران

چکیده

هدف: تعیین اینکه کدامیک از پایگاه‌های استنادی سنتی (وب‌‌آوساینس و اسکوپوس) و استنادهای اخذشده از محیط وب (گوگل اسکالار و گوگل) در ردیابی استنادهای حوزه علوم انسانی بهتر عمل می‌‌کنند
روش/ رویکرد پژوهش: روش علم‌‌سنجی است. 211 مقاله پژوهشی از 21 مجله دسترسی آزاد در حوزه علوم انسانی در سال 2008 نمونه را تشکیل می‌‌دهد. نمونه‌‌گیری به روش طبقه‌‌ای نسبی انجام شده است.
یافته‌ها: استنادهای گوگل اسکالار در حوزه مجلات دسترسی آزاد علوم انسانی خیلی بیشتر از وب‌‌آوساینس است. تقریباً نیمی از استنادهای وب‌‌آوساینس در پایگاه گوگل اسکالار وجود دارد و همچنین یک‌‌چهارم منابع وب‌‌آوساینس در گوگل موجود است. استنادهای گوگل اسکالار نشان داد این پایگاه علاوه بر زبان انگلیسی سایر زبان‌ها را هم پوشش می‌‌دهد.
نتیجه‌گیری: پیشنهاد می‌شود برای به‌دست آوردن تصویر جامع از تأثیر مقالات علوم انسانی، از چندین ابزار به‌‌صورت جمعی استفاده شود؛ و گوگل اسکالار می‌تواند یکی از آنها باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Traditional and Web Citations in Humanities Open Access Journals: A Comparison

نویسندگان [English]

  • N. Hariri 1
  • A. Teymourikhani 2
1 Associate Professor, Islamic Azad University, Tehran
2 PhD, Knowledge Information Science, Azad University
چکیده [English]

Purpose: Citations from two traditional citations (Web of Science, Scopus) and two web citations (Google, Google scholar) are analyzed to determine whether which source is better for citation tracking in humanities.
Research method: Scientometric methodology was used. The population includes211 research articles from 21 open access journals in the humanities. Proportional sampling is applied.
Findings: Google Scholar citation is much higher than Web of Science open access journals. Overlaps found between WoS and Google Scholar.  Nearly half of WoS citations are available Google Scholar. The shared citations indicate that 1/4 of WoS citation is in Google. Language of the cited resources in Google scholar is beyond English language.
 Conclusion: Scholars, who want to use alternative tools to get a more comprehensive picture of the impact of an article, are recommended to use Google Scholar.

کلیدواژه‌ها [English]

  • web citation
  • Traditional citation
  • Google Scholar
  • Web of Science
  • Google
  • Scopus
  • Humanities