ویژگی‌های کتابداران شاغل در بخش مرجع کتابخانه‌های دانشگاه‌های شهید چمران و علوم پزشکی جندیشاپور اهواز و بررسی رابطه میزان برونگرایی کتابداران با میزان خشنودی شغلی آنان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشکده شهید چمران اهواز

2 عضو هیئت علمی و دانشیار گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دنشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی ویژگی‌های کتابداران شاغل در بخش مرجع کتابخانه‌های دانشگاه‌های شهید چمران و علوم پزشکی جندیشاپور اهواز است. پژوهشگران درصدد بودند تا رابطه میزان برونگرایی کتابدران را با میزان خشنودی شغلی آنان بررسی کنند. این پژوهش، از نوع توصیفی و روش تحقیق پیمایشی است. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه‌های استاندارد برونگرایی و درونگرایی برگرفته از آزمون شخصیت آیزنک، پرسشنامه سنجش خشنودی شغلی اسمیت، کندال و هیولین و پرسشنامه دیگری است که پژوهشگران برای گردآوری اطلاعات جمعیت‌شناختی و اطلاعات مرتبط با کار در بخش مرجع مورد استفاده قرار داده‌اند. نتایج به‌دست آمده، نشان می‌دهد که در مجموع، کتابداران مرجع کتابخانه‌های دانشگاهی‌های شهید چمران و علوم پزشکی جندیشاپور اهواز، ضمن اظهار رضایت از نوع کار، محیط کار، همکاران و سرپرست، از میزان حقوق دریافتی و چگونگی ترفیعات خویش ناراضی هستند و همبستگی مثبت اما ضعیفی نیز در بین خشنودی شغلی و برونگرایی مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Characteristics of Reference librarians in Shahid Chamran University and Jundishapour Medical University libraries and assessing the relationship between their job satisfaction and extrovertedness

نویسندگان [English]

  • M.H. Azimi 1
  • Z. Bigdeli 2

کلیدواژه‌ها [English]

  • reference librarians
  • extrovertedness
  • Job satisfaction
  • Shahid Chamran University
  • Ahvaz Jundishapour University of Medical Sciences