اولویت‌های مورد انتظار کاربران از صفحه رابط کاربر کتابخانه دیجیتالی مورد مطالعه: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه قم

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان

چکیده

هدف: اولویت‌های مورد انتظار کاربران از رابط کاربر کتابخانه دیجیتالی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران است.
روش پژوهش: در پژوهش حاضر، از روش پیمایشی توصیفی با استفاده از پرسشنامه پژوهشگر‌ساخته مشتمل بر معیارهای اصلی خدمات کتابخانه دیجیتالی، ویژگی‌های کلی صفحة رابط کاربر کتابخانه دیجیتالی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش را 220 نفر از مراجعان و اعضاء فعال کتابخانه ملی تشکیل می‌دهد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که براساس شاخص اهمیت، اولویت اول از نظر خدمات، به امکان جستجو به شیوه‌های مختلف با میانگین 91/3، تعلق یافته است. در مورد ویژگی‌های کلی صفحه رابط کاربر، امکان ادامه کار بعد از استفاده از سیستم کمکی با میانگین 93/3 در اولویت نخست بوده ‌است. همچنین مشخص شد که بین تحصیلات کاربران و میزان انتظارات آنها از صفحة رابط کاربر کتابخانه دیجیتالی کتابخانه ملی رابطه معناداری وجود ندارد، اما بین میزان استفاده کاربران و میزان انتظار آنان از صفحه رابط کاربر رابطه معناداری وجود دارد و با افزایش میزان استفاده، انتظار کاربران نیز افزایش می‌یابد.
نتیجه‌گیری: از دیدگاه کاربران، تمامی شاخص‌های مورد مطالعه در خدمات و صفحة رابط کاربرکتابخانه دیجیتالی در حد زیاد و خیلی زیاد اهمیت دارند و بهتر است که کتابخانه دیجیتالی کتابخانه ملی در زیر سیستم‌های مربوط به خدمات و صفحة رابط کاربر خود از رویکرد کاربرمحور استفاده بیشتری نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Users' Expectations from a Digital Library User Interface: The Case of National Library and Archives of Iran

نویسندگان [English]

  • Y. Norouzi 1
  • H. Soltanali Dastjerdi 2
1 Faculty member, Depratment of Knowledge and Information Science, Qom University
2 MA Student, Knowledge and Information Science, Islamic Azad University of Hamadan
چکیده [English]

Purpose: The users' priorities from the digital library user interface of National Library and Archives of Iran (NLAI).
Methodology: The survey is conducted using a self-designed questionnaire covering main features of digital library user interface. The population consists of 220 active users of NLAI.
Results: According to the results, "having different kind of search methods" and "the possibility to continue working after using the help" with average rank of 3.91 and 3.93 respectively, were regarded the highest priorities. Also, it revealed that there is no significant correlation between user's education and their expectations from the digital library user interface. However, there is a direct correlation between the usage rate and the expectations from user interface.
Conclusion: Users considered all the measures related to digital library design as high important, therefore it is suggested that NLAI digital library follow a more user-friendly approach in desigining the user interface.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital library
  • National Library and Archives of Iran
  • User interface
  • User expectation
خباز بجستانی، وجیهه (1390). مقایسه رابط کاربر بر کتابخانه‌های دیجیتال برگزیده ایران با کتابخانه‌های دیجیتال برگزیده جهان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه پیام نور، مرکز مشهد، مشهد.

عصاره، فریده؛ مرادمند، علی (1384). شناسائی ویژگی‌های عمده در طراحی وب سایت کتابخانه‌های ملی جهان. اطلاع‌شناسی، سال سوم (1 و 2)، 169-180.

علیجانی، رحیم؛ دهقانی، لیلا (1386). مقایسه رابط کاربر پایگاه‌های اطلاعاتی کتاب‌مدار بین‌المللی. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 18 (4)، 233-252.

نوروزی، یعقوب (1390). تحلیلی بر کاربرمداری رابط کاربر کتابخانه‌های دیجیتالی ایران و ارائه الگوی پیشنهاد. فصلنامه علمی و پژوهشی علوم و فناوری اطلاعات، 26 (3)، 655-674.

نوروزی، یعقوب؛ بیات، بهروز (1389). بررسی خدمات کتابخانه‌های دیجیتالی ایران و جهان معرفی خدمات پیشنهادی برای کتابخانه‌های دیجیتالی ایران. تحقیقاتکتابداریواطلاع‌رسانیدانشگاهی، 44 (53)، 63-86..

یمین‌فیروز، موسی (1382). ویژگی‌ها و عناصر تشکیل‌دهنده رابط کاربر در وب‌سایت‌ها. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 14 (4)، 159- 168.

Frias-Martinez, E., & Chen, S. Y. (2005). Evaluation of user satisfaction with digital library interfaces. Proceedings of the 5th WSEAS Int. Conf. on simulation, modeling, and optimization, Corfu, Greece: WSEAS., 172-177.

Hall, N. (2011). Digital Library Evaluation Tech Talk, Retrieved July 14, 2012, from http://www.library.unt.edu/digital

Hanumat, G. S., Manjunath. G., and Lokanatha, C. R. (2011). User Interface Design Challenges for Digital Libraries. International Journal of Computer Applications 15(6):7–13.

Hong (lris), X. (2006). Evaluation of digital libraries: criteria and problems from users' perspective. Retrieved September 31, 2012, from http://www.sciencedirect.com

Lee, G.T. et al (2005). Impact of interface characteristics on digital libraries usage. Malaysian Online Journal of Instructional Technology, 2 (1), 23-28.

Abbas, S. Q.; Beg, R., and Fatima, S. (2011). Suggestion: Human Factor Based User Interface Design Tool. International Journal on Computer Science and Engineering (IJCSE), 3 (3), 1270- 1276.

Thong, Y. L.; Hong, W.; Tam, K-Y. (2005). Understanding user acceptance of digital libraries: What are the roles of interface characteristics, organizational context, and individual differences? International Journal on Human- Computer Studies, 57, 215–242.

Xie, H.; Wolfram, D. (2002). State digital library usability: Contributing organizational factors. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 53 (13), 1085- 1097.