عوامل مؤثر بر پویش محیطی و گردآوری و استفاده از اطلاعات در حوزه نشر الکترونیک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه پیام نور

2 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف: بررسی عوامل مؤثر بر پویش محیطی و گردآوری و استفاده از اطلاعات به منظور تصمیم‌گیری بهینه از نظر ناشران خصوصی حوزه نشر الکترونیک است.
روش/ رویکرد پژوهشی: پژوهش حاصر با روش پیمایشی- تحلیلی انجام شده و جامعه آماری شامل 100 ناشر فعال خصوصی است که 80 نفر از آنها با استفاده از روش تصادفی ساده نمونه‌گیری شدند. داده‌های پژوهش از طریق پرسشنامه محقق ساخته به‌دست آمده است.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهد که از عوامل محیط بیرونی، مؤلفه اقتصادی با میانگین رتبه‌ای 23/5 مهم‌ترین عامل محیطی بوده است. از منابع اطلاعاتی نیز مؤلفه مدیران زیردست با میانگین رتبه‌ای 91/11 با بیشترین اهمیت و مؤلفه انتشارات دولتی با میانگین رتبه‌ای 79/5 دارای کمترین اهمیت و قابلیت اطمینان بوده است.
نتیجه‌گیری: بین دسترس‌پذیری و کیفیت یک منبع اطلاعاتی و تناوب استفاده از آن در پویش محیطی رابطه معناداری وجود دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effective Factors on Environmental Scanning, Collecting and Using Information in Electronic Publishing

نویسندگان [English]

  • S. Ziaei 1
  • L. Rasouli 2
چکیده [English]

Purpose: This research studies the effective factors on environmental scanning, collecting and using information by private publishers in electronic publishing in order to make the best decisions.
Methodology: This is a survey and the population consists of 100 active publishers in private section, 80 of them were randomly selected. Data gathered using a self-designed questionnaire.
Results: According to the results, the economic factor has been the most important external environmental factor having the mean rank of 5.23. Also, regarding information resources' element, the "subordinate managers" by 11.91 and "government publications" by 5.79 mean ranks were respectively the most and the least important and reliable factors.
Conclusion: There is a significant correlation between the availability and quality of an information resource and its frequency of use in environmental scanning. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental scanning
  • Electronic publishing
  • Strategic decision making
احمدی، حسن (1390). درباره نشر الکرونیک. بازیابی (اسفند 21، 1390)، از http://aiaco.ir/در-باره-نشر-الکترونیک

باب‌الحوائجی، فهیمه. حسینی، ابراهیم (1390). پویش محیطی در گردآوری و استفاده از اطلاعات : توسط مدیران ناشران       خصوصی شهر تهران. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 27 (1) ، 87- 107.

باب‌الحوائجی فهیمه، فرهادپور محمدرضا (1390). پویش محیطی برای گردآوری و استفاده از اطلاعات در فعالیت تصمیم‌‌گیری مدیران کتابخانه‌‌های مرکزی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی کشور. تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی، 45 (57)،135-151.

مطلبی، داریوش (1393). نشر الکترونیک در ایران و جند مشکل. کتاب ماه کلیات، 17 (6)، 2.

Abels, E. (2002). Hot Topics: Environmental Scanning. Bulletin of the American society for Information and Science and Technology, 28 (3), 1-4.

Aguilar, F.J. (1967). Scanning the business environment. New York: McGraw-Hill.

Ansoff, I. (1987). Corporate Strategy. London: Penguin.

Auster, E., & Choo, C.W., (1992). Environmental Scanning : Preliminary Findings of a Survey of CEO Information Seeking Behaviot in Two Canadian Industries. In D. Shaw (Ed.), Proceedings of the 55th Annual Meeting of the American Society for Information Science (pp. 48-54). Medford, NJ: Learned Information, Inc.

Auster, E. , Choo, C. W. (1993). Environmental Scanning by CEOs in two Canadian industries. Journal of the American Society for Information Science, 44 (4), 194-203.

Choo, C.W. (2001). Environmental scanning as information seeking and organizational learning. Information Research, 7 (1). Retrieved February 11, 2013, from http://InformationR.net/ir/7-1/paper112.html

Daft, R. L., Sormunen, J. & Parks, D. (1988). Chief executive scanning, environmental characteristics, and company performance: An empirical study. Strategic Management Journal, 9 (2), 123-139.

Dooley, R.S. & Fryxell, G.E., (1999). AttainingDecision Quality and Commitment from Dissent: The Moderating effects of Loyalty and Competence in Strategic Decision-making teams. Academy of Management Journal, 42 (4), 1-18.

Ghoshal, S. & Kim,S. K. (1986). Building effective intelligence systems for competitive advantage. Sloan Management Reuiew, 28 (1), 49-58.

Klein, H. E., & Linneman, R. E. (1984). Environmental assessment: An international study of corporate practice. Journal of Business Strategy, 5 (l), 66-7

Keegan. W. J. (1968). The acquisition of global information. Information Management Review, 8 (1), 54-56.

Kobrin, S. J., Basek, J., Blank, S. & La Palombara, J. L. (1980). The assessment and evaluation of noneconomic environments by American firms: A preliminary report. Journal of International Business Studies, 11 (1), 32-47.

Jain, S. C. (1984). Environmental scanning in U.S. corporations. Long RangePlanning, 27 (2), 117-128.

Lester, R. & Waters, J. )1989(. Environmental Scanning and Business Strategy.London: British Library, Research and Development Department.

Maier, Jerry L., Rainer Jr., R. Kelly & Snyder, Charles A. (1997). Environmental Scanning for Information Technology: An Empirical Investigation. Journal of Management Information Systems, 14 (2),177-200.

NikMuhammad, NM., Janatan, M. & Taib, F. ( 2009). Environmental scanning and investment decision quality: Information processing perspectives. Management Research News. 32 (12), 1117-1129.

Nishi, K., Schoderbek, C. & Schoderbek, P. P.)1982(. Scanning the Organizational Environment: Some Empirical Results. Human Systems Management, 3) 4(, 233-245.

O’Connell, J. J. & Zimmerman, J. W. (1979). Scanning the international environment. California Management Review, 22 (2), 15-23.

Taylor, R.S. (1991). Information use environments . In B. Dervin (Ed.) Progress in Communication Sciences, v. 10 (pp. 217-225). Norwood, NJ: Ablex

Thomas, P. S. (1980). Environmental scanning-the state of the art. LongRange Planning, I3 (1), 20-25.

Zmud, R. W. (1978). An empirical investigation of the dimensionality of the concept of information. Decision Sciences, 9 (2), 187-195.