بازتاب وندالیسم کتابخانه‌ای در کتاب‌نوشته‌ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی و کتابدار کتابخانه عمومی شهید هاشمی‌نژاد ساوه، اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی، نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور

2 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه خوارزمی

3 کارشناس ارشد زبان‌شناسی همگانی و دبیر زبان انگلیسی اداره آموزش و پرورش شهرستان ساوه (استان مرکزی)

چکیده

هدف: بررسی یادداشت‌های موجود در حاشیه کتاب‌های کتابخانه‌‌ای عمومی - که شکلی متداول از وندالیسم است- انجام شده است.
روش/ رویکرد: پژوهش حاضر با رویکرد کیفی انجام شده و نمونه مورد بررسی گزیده‌ای از کتاب‌های کتابخانه شهید هاشمی‌نژاد ساوه است که از این وندالیسم آسیب‌دیده بودند. با بهره‌گیری از روش نمونه‌گیری هدفمند، 140 مورد از کتاب‌نوشته‌ها‌انتخاب و به روش تحلیل محتوای ترکیبی بررسی شدند.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد، محتوای کتاب‌نوشته‌ها شامل 4 مقوله اصلی "بیان احساسات"، "اظهارنظر"، "پیشنهاد" و "درخواست" است. مقوله "بیان احساسات" بیشترین و مقوله "درخواست" کمترین فراوانی را به خود اختصاص داده‌اند. براساس این نتایج، اغلب خوانندگانی که در حاشیه کتاب یادداشت نوشته‌اند، بیش از قصد تخریب، هدف اطلاع‌رسانی داشته‌اند. ضمناً بررسی یادداشت‌های آنان نشان می‌دهد نگرش آنان به زندگی (حداقل در زمان نوشتن یادداشت)، نوعی نگرش منفی بوده که عمدتاً با احساس غم و اندوه همراه بوده است. همچنین امیدواری به زندگی نویسندگان این یادداشت‌ها نیز در سطح پایینی به نظر می‌رسد. افرادی که به نوشتن یادداشت در حاشیه کتاب تمایل نشان داده‌اند در اغلب موارد، احساساتی نظیر شکست‌در روابط عاطفی و پشیمانی از عشق را تجربه کرده‌اند.
نتیجه‌گیری: کتابداران می‌توانند در فرایند مجموعه‌سازی منابع در کتابخانه‌های عمومی به آثار الهام­بخش توجه بیشتری نمایند. آثاری نظیر زندگینامه‌ها و آثاری که به تقویت نشاط و روحیه افراد کمک می­کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The reflection of Library Vandalism in Book Notes

نویسندگان [English]

  • S. Shahbaz 1
  • Y. Mansourian 2
  • A. Shahbaz 3
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this research is to analyze the notes written by readers on the margins of the books in a public library- as a vandalism activity.
Methodology/Approach: Qualitative approach is used. The population consists of books being held in Shahid Hashemi Nejad public library in Saveh. By purposive sampling, 140 notes were selected and analyzed using content analysis.
Results: According to the results, book notes content fall into 4 main categories of "emotion expression", "comments", "suggestions" and "requests". "Emotion expression" and "request" were the most and the least frequent categories respectively. Also, the analysis shows that the readers intended to inform future readers rather than cause damage by writing notes. In addition, their notes reflect a negative feeling toward life along with sorrow and despair (at least at the time of writing). Similarly, the note witers seemed to be disappointed about life. Also, the analysis indicates that note writers had experienced love failure and regret.
Conclusion: It is suggested that public libraries consider providing more inspirational works –such as biographies - in their collection development policy to promote delight and optimism in readers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vandalism
  • Library vandalism
  • Book notes
حیدری، اسلام؛ پارسامهر، مهربان (1391). "بررسی عوامل جامعه‌شناختی مؤثر بر وندالیسم (مورد مطالعه: دانش‌آموزان دبیرستانی شهر اهواز)". جامعه‌شناسی کاربردی (47)، 207-229.

فتحی، سروش؛ محمدی، حامد (1390). "شهرنشینی، بیگانگی اجتماعی و رفتارهای وندالیستی جوانان". فصلنامه پژوهش اجتماعی 4(13)، 157-171.

قاسمی، وحید (1388). جامعه‌شناسی ورزش: وندالیسم و اوباشگری در ورزش فوتبال. تهران: جامعه‌شناسان.

قاسمی، وحید؛ ذوالاکتاف، وحید؛ نورعلی‌وند، علی (1388). "توصیف جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر وندالیسم و اوباشگری در ورزش فوتبال". فصلنامه المپیک (45)، 69-79.

محسنی تبریزی، علیرضا (1379). "مبانی نظری و تجربی وندالیسم: مروری بر یافته‌های یک تحقیق". نامه علوم اجتماعی (16)، 193-227.

محسنی­تبریزی، علیرضا (1383). وندالیسم. تهران: انتشارات آن.

مقصودی، سوده؛ بنی‌فاطمه، زهرا (1383). "تحلیل محتوای دیوارنویسی‌های کلاس‌های درس دانشگاه شهید باهنر کرمان". فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی3 (13)، 267-288.

منصوریان، یزدان (1388). "امیدها و تردید‌های پژوهشگران به رویکرد کیفی در فرایند پژوهش". کتاب ماه کلیات(13) 3، 60-65.

میرفردی، اصغر؛ احمدی، سیروس؛ نیکخواه، زهرا (1391). "بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر وندالیسم (خرابکاری) در بین دانش‌آموزان دبیرستانی شهر یاسوج". جامعه‌شناسی کاربردی (47)، 185-206.

وندالیسم در ویکی‌پدیا. بازیابی 5 فروردین 92، از:  وندالیسم http://fa.wikipedia.org/wiki/

Gadekar, S.J.; Dhakne, B.D.; Chavan, S.P. (2013). "Preventive & control measures of library crime & vandalism in engineering college libraries". Research front, vol.1, No.3, 23-33.

Hart, Sandra (2005). Vandalism in Libraries: Causes, Common Occurrences and 1Prevention Strategies. Retrieved October 16, 2014, from: http://capping.slis.ualberta.ca/cap05/sandy/capping.htm

Oggins, J. (2007). "Reversing Vandalism": Coping themes in a library’s community art exhibit. The Art in Psychotherapy (34), 263-276.

Perez, C. (2009). Understanding University Library User’s Mistreatment of Books. The Journal of Academic Librarianship, 35 (2), 177-183.

Vandalism in Oxford Advanced Learner's Dictionary (1992). Oxford: Oxford university press.