بررسی میزان مشارکت محققان زن و مرد در تولید مقالات علمی در مجلات هسته حوزه کتابداری ایران: مقایسه موردی فصلنامه کتاب و فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه پیام نور شیراز

2 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی مرکز منطقه‌ای علوم و فناوری شیراز

چکیده

مقاله حاضر به بررسی جنسیت مؤلفان مقالات دو مجله فصلنامه کتاب و کتابداری و اطلاع‌رسانی در بازه زمانی 1381-1386 پرداخته است. برای این منظور، کلیه مقالات تألیفی و ترجمه‌ای مجلات مذکور بررسی شده و داده‌ها توسط روش‌های آمار توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان می‌دهد که در بازه زمانی مورد مطالعه دو مجله مذکور در مجموع، تعداد 528 مقاله تألیف و ترجمه توسط 658 مؤلف به چاپ رسیده است که 59/57 درصد مؤلفان را مردان و 40/43 درصد آنان را زنان محقق در حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی تشکیل داده‌اند. اما به‌طور کلی روند صعودی در میزان تولیدات علمی زنان محقق کتابداری و اطلاع‌رسانی در هر دو مجله کاملا مشهود است. میزان تألیف مقالات مشترک نیز در بازه مورد مطالعه صعودی بوده، اما هنوز در سطح پایین‌تری به نسبت مقالات تک‌نویسنده‌ای قرار دارد. در نهایت مشخص گردید که بین جنسیت نویسنده اول در مقالات مشترک منتشر شده در دو مجله مورد مطالعه و جنسیت نویسندگان همکار تفاوت آماری معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on the Extent to Which the Men and Women Researchers Cooperate in the Production of Academic Papers in Iranian Journals of Library Science: a Case Comparison between Faslname-ye Ketab and Faslname-ye

نویسندگان [English]

  • T. Jowkar 1
  • N. Vara' 2

کلیدواژه‌ها [English]

  • Faslname-ye Ketab
  • faslname-ye ketabdari va ettelaresani
  • cooperation of authors
  • gender of authors